Zveřejnění záměru projektu

V souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ, přílohy Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility uveřejňuje statutární město Zlín toto oznámení:

Zveřejnění záměru projektu:

Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže a Pasecká - Klabalská

Stručná anotace projektu:
Globálním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci statutárního města Zlína.
Konkrétním cílem projektu je soubor stavebních objektů, které řeší prostor křižovatek ulic K pasekám – Pasecká – Stráže a ulic Pasecká – Klabalská podle odsouhlasené varianty 1b Studie, zpracované A-S projektovou kanceláří z 10/2013. Součástí staveb jsou dva mostní objekty, okružní křižovatka, zastávky MHD, přístupové chodníky, cyklostezka a přeložky inženýrských sítí.

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

dokumenty ke stažení