Zveřejnění záměru projektu

V souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ, přílohy Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility uveřejňuje statutární město Zlín toto oznámení:

Zveřejnění záměru projektu:

Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná XVII

Stručná anotace projektu:
Projekt řeší výstavbu samostatné stezky v celkové délce 1409,92 m pro cyklisty a chodce, z toho se samostatným pruhem pro pěší a samostatným pruhem pro cyklisty (1. část) v délce 959,30 m, s pruhem pro smíšený provoz chodců a cyklistů (2. část) 450,62 m.

Globálním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci statutárního města Zlína.
Konkrétním cílem projektu je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty, která je logicky vedena v souběhu se základní dopravní osou celého Zlína, třídou T. Bati, která zároveň plní i funkci průtahu silnice I/49 městem. Cyklotrasa bude plnit sběrnou funkci a zajišťovat z hlediska cyklodopravy propojení obytné zástavby ve východní části města s jeho centrální částí, současně představuje variantu propojení centrální části s páteřní cyklotrasou Zlín – Otrokovice – Vizovice.

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

dokumenty ke stažení