Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty

V souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ, přílohy Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility uveřejňuje statutární město Zlín toto oznámení:


Zveřejnění záměru projektu:

Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty


Stručná anotace projektu:
Předmětem plnění je stavební úprava místní komunikace ulice Středová a vyřešení provozu pěších a cyklistů v dotčeném území. Začátek úpravy místní komunikace je v křižovatce s ulicí Okružní, konec úpravy je před křižovatkou Nivy IV. Dopravy cyklistická i pěší je řešena v rozsahu opravované místní komunikace s odbočením k bytovému domu č.p. 4786 (II. segment), kde se napojuje na stávající stezku s odděleným pohybem cyklistů a chodců.

Globálním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci Statutárního města Zlín.
Konkrétním cílem projektu je vytvořit nové propojení předmětné lokality na stávající úseky a vytvořit tak ucelené propojení v rámci Jižních Svahů. Projekt je v souladu s dopravní koncepcí města – Generelem dopravy pro město Zlín.

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

dokumenty ke stažení