Zlín, tř. T. Bati - smíšená stezka v úseku Váchova - Antonínova, I. etapa (západní část) a II. etapa

 

Charakteristika projektu:

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav stávající komunikace pro pěší na stezku pro pěší a cyklisty ve stávající trase podél tř. T. Bati mezi ulicemi Antonínova a Topolová. S ohledem na postupnou realizaci celého úseku je stavba rozdělena na dvě etapy. Předmětem žádosti je I. etapa – západní úsek a II. etapa. Akce vychází z koncepce Zlín – řešení cyklistické dopravy. Stavba navazuje na právě dokončované úseky. Stavba bude splňovat požadavky na bezbariérové užívání osobami s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.

Cíl projektu:

Obecným cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a atraktivity cyklistické dopravy ve Zlínské aglomeraci. Specifickým cílem je zpřístupnění centrální části města cyklistům po bezpečné a efektivní infrastruktuře a jejich odklonění z frekventované silnice I/49.

Harmonogram realizace:

10 – 12/2017

Rozpočet projektu:

Celkové náklady projektu: 1 806 157,00 Kč
Uznatelné náklady projektu: 1 435 132,23 Kč
Dotace SFDI: 1 219 000,00 Kč

dokumenty ke stažení