Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky

Popis akce:

    Předmětem projektu je umístění chodníku podél místní komunikace ul. Hrabůvky v délce cca 191 mb, a to v úseku od křižovatky s MK Kutiky po křižovatku před areálem firmy HP TRONIC s ulicemi Nad Rybníky a Boční. V roce 2002 proběhlo v ulici Hrabůvky rozšíření vozovky na šířku 5,50 m s osazením pravostranného obrubníku a současně bylo provedeno zakanalizování příkopu. Odvodnění vozovky je řešeno pomocí dešťových vpustí, které jsou zaústěny do kanalizace. Výstavba chodníku je vyvolána požadavky místních obyvatel na zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. Neoddělený pohyb chodců od silniční dopravy může být na úzké komunikaci zdrojem kolizních střetů a nebezpečných událostí.

     Projekt předpokládá výstavbu pravostranného chodníku šířky 1,80 m. Šířka chodníku vychází z požadavku na strojní údržbu v zimním období. Celková délka chodníku včetně navazujících úseků bude: 173,00 m. Vzhledem k tomu, že vlastník pozemku p.č. 542/1 nedal souhlas s výstavbou chodníku, je v rozsahu pozemku p.č. 542/1 chodník ( opěrná zídka ) přerušen a chodci v délce cca 13,00 m se budou pohybovat po komunikaci. Po vyřešení vlastnických vztahů bude chodník stavebně propojen.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Pavel Moravec
tel.: +420 577 630 646
email: pavelmoravec@zlin.eu