Zlín - komunikace pěší podél místní komunikace v ulici Nábřeží

Popis akce:

     Chodník je navržen v jednotné šířce 2,00 tak aby vyhověl pojezdu úklidové techniky a především zajistil bezpečný odstup chodců od jízdního pruhu. V celém rozsahu chodník respektuje podélný sklon místní komunikace, příčný sklon je dán hodnotou 2%. Konstrukce chodníků bude provedena ze zámkové dlažby se štěrkovým podsypem o celkové tloušťce 320 mm. Ohraničení od komunikace bude silničními obrubníky 150/250/1000 a od zelených ploch chodníkovými obrubníky 100/250/1000 v betonovém loži. V místě stávající opěrné zdi bude provedeno její odstranění a výstavba nové zdi za konstrukcí chodníku, u budovy na pozemku st. 5168 jsou nutné stavební úpravy u bočního vstupu do objektu. Stavba si vyžádá výstavbu nového drátěného oplocení výšky 1,8m v bet. patkách v místech kde rozšířením chodníku rušíme oplocení původní. Dále je nutná úprava tepelného kanálu v části jeho stávající trasy. Stávající uliční vpusti budou vyčištěny. Volné plochy budou dle potřeby ohumusovány a zatravněny výsevem parkovou směsí trav.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email.: hanavecerkova@zlin.eu