Za zdravým pohybem na Stezku zdraví ve Zlíně

o Jedná se o projekt přeshraniční spolupráce, který připravuje a bude realizovat statutární město Zlín ve spolupráci s partnerem projektu – městem Trenčín na základě uzavřené Dohody o spolupráci partnerů. V rámci projektu se na Stezce zdraví ve Zlíně a v Lesoparku Brezina v Trenčíně uskuteční společné akce zaměřené na sport a pohybové aktivity.

o Předpokládaný harmonogram realizace projektu: 07/2020 – 06/2021.

o Obecným cílem projektu je vytvoření přeshraničních vazeb mezi sportovně zaměřenými obyvateli Zlína a Trenčína a mezi oběma samosprávami. Konkrétním cílem projektu je přenos zkušeností a informací v oblasti sportu, turistiky a pohybových aktivit provozovaných v přírodě jak mezi sportovně zaměřenými obyvateli, tak mezi zástupci obou měst.

o Statutární město Zlín podalo žádost o podporu do výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v rámci Fondu malých projektů, jehož správcem je Region Bílé Karpaty, Prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ, Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11 b).

o Předpokládá se spolufinancování projektu z EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj) ve výši 50 % - 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, konkrétně cca 19 999 EUR.