Výzva v srdci Zlína

OF_cervena

Statutární město Zlín má dlouhodobě zájem na vyřešení využití rozvojového území vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U zimního stadionu a sportovní halou v centru města, vymezeného celými, či částmi pozemků parc. č. 1000/2, 1000/7, 1000/8, 1000/9, 1000/10, 1000/11, 1000/15, 1000/16, 1111/11, 1111/24, st. 5564, st. 5767, st. 7134, st. 8612, vše k.ú. Zlín, o celkovém rozsahu cca 2,5 ha, rozsah vymezen v přiloženém zákresu, dále jen jako „ předmětné území“. Jedná se o rozsáhlé, stavebně dosud nevyužité plochy, sloužící pouze dopravě. Vzhledem k rozsahu a poloze vůči centru města jde o jedinečnou příležitost pro rozvoj širšího centra města, ale i celkové atraktivity Zlína v širším kontextu.

Protože se v souvislosti s touto lokalitou již objevily některé podněty, v rámci transparentnosti celého procesu přistupuje nyní statutární město Zlín k zahájení procesu hledání nejvhodnějších způsobů využití předmětného území a jako první krok považuje za nezbytné zjištění existence a sesbírání záměrů a návrhů využití předmětného území.

Z tohoto důvodu vyhlásí statutární město Zlín výzvu k podání návrhů na budoucí využití předmětného území ulice Březnická pod sportovní halou v centru města Zlína. Cílem tohoto postupu je nasbírání takových záměrů, které ve své vzájemné provázanosti umožní vytvořit polyfunkční stavební soubor, který se vhodně začlení do městské struktury a bude přínosem rozvoje města. Hodnota tohoto území by měla být především v její širokospektrální využitelnosti pro všechny věkové i zájmové skupiny. Území by mělo mít vysokou míru přidané hodnoty, tedy takového využití, které pozvedne zájem o centrum města Zlína jak pro jeho obyvatele, tak pro návštěvníky. Požadavkem na záměry bude také jejich vhodné začlenění do poloze odpovídající stavební struktury města.

Výstupem procesu vyhlášení výzvy bude soubor možných záměrů, které budou následně předběžně vyhodnoceny a využity pro zadání následně vyhlášené projektové urbanistické soutěže na celé předmětné území. Bude však na soutěžících a soutěžní porotě, které z navržených záměrů a v jaké podobě upřednostní.

Soutěž proběhne v rámci požadavků České komory architektů. Tato soutěž určí konkrétní prostorové a funkční využití předmětného území tak, aby došlo k co nejvhodnějšímu využití jednotlivých pozemků s návazností na celkovou koncepci území a jeho provázaností na celé širší centrum města. Součástí podmínek této soutěže bude důraz na koncepční uspořádání veřejného prostoru a jeho návaznost na okolí (nám. Práce, Letná, soubor sportovních staveb apod.) Současně bude nezbytné řešit dostatečné parkovací kapacity pro centrum a smyčku trolejbusů MHD.

Na proces soutěže naváže zpracování územní studie (územně plánovací podklad a nezbytná podmínka umisťování staveb v této lokalitě), která se stane podkladem pro následný možný prodej jednotlivých pozemků k vybraným účelům. V odůvodněných případech bude ke zvážení změna územního plánu.

Město otevírá výzvu jak svým obyvatelům ve smyslu podnětů a návrhů k řešení některých lokálních záležitostí, tak především veřejným i soukromým subjektům, které by měly zájem realizovat některé ze svých stavebních záměrů v centru našeho krajského města.

Základní požadavky na obsah návrhů a investičních záměrů:

 • Název návrhu na budoucí využití rozvojového území ulice Březnická pod sportovní halou v centru města Zlína či investičního záměru,
 • Popis návrhu na budoucí využití předmětného území,
 • Identifikace případného investora, kontaktní osoba pro potřeby upřesnění záměru,
 • Předpokládaný rozsah záměru vyjádřený např. hrubou podlažní plochou (HPP) a zastavěnou plochou (ZP),
 • Popis záměru z hlediska nároků na území (např. parkování), jeho provázanost s okolím,
 • Popis přínosů navrženého řešení pro tuto lokalitu a město Zlín,
 • Předpokládaný rámcový rozsah investice a způsobu jeho financování,
 • Předpokládané termíny realizace, případné časové či jiné limity záměru.

Pozn.: Zájemci z řad případných investorů musí akceptovat požadavek na následné zveřejnění doručených záměrů s výjimkou těch částí, které podléhají ochraně osobních údajů.

Kritéria následného hodnocení návrhů a investičních záměrů:

 • Přínos dané funkce pro město, přičemž přínos nelze definovat pouze v kalkulacích finančního přínosu, počtu nově vytvořených pracovních pozic nebo kapacitách pro bydlení, ale ve vhodném funkčním a prostorovém doplnění stávajícího města („městotvornost“),
 • Přínos pro atraktivitu města Zlína, unikátnost,
 • Vhodnost daného záměru pro danou lokalitu, tedy možnost adekvátního urbanistického začlenění do okolní zástavby,
 • Zajištění finanční stránky záměrů, kdy se nová zástavba nemá stát přítěží, ale naopak podporou rozvoje,
 • Možnost zajištění dalších funkcí, např. parkování, případně provoz dalších souvisejících zařízení,
 • Účelnost a důvodnost jejich umístění v centrální poloze města.

Vyloučit je potřeba naopak takové záměry, které by vyvolaly zvýšené logistické nároky na nákladní dopravu (výrobní a obchodní zařízení velkého měřítka), případně tvoří uzavřené, navenek nekomunikující stavby či areály.

Obecně se v rámci požadované pestrosti funkcí v centru města preferuje umístění více menších zařízení, která by měla být vzájemně provázaná a dotvářela by jak přirozené centrum aktivit, tak cíl pěších cest v rámci centra města.

Cílem je urbanistický soubor vhodně doplňující strukturu města funkčně i prostorově.

Došlé návrhy a investiční záměry budou předběžně vyhodnoceny pracovní skupinou složenou z politiků a odborníků a dále Komisí výstavby a územního rozvoje RMZ. Vyhodnocení bude zpracováno slovně a nebude pro následné využití závazné, pouze doporučující. Toto vyhodnocení bude zveřejněno.

 

Důležité:

Termín odevzdání návrhů: do 20. března 2020

Adresa pro doručení návrhů: elektronicky na e-mail: ivotucek@zlin.eu, případně na adresu: Statutární město Zlín s označením „Rozvojové území Březnická“.

Kontakt pro zodpovídání dotazů: Ing. arch. Ivo Tuček, tel.: 577 630 240, e-mail: ivotucek@zlin.eu

Ke stažení:

přibližné vymezení řešeného území (autor: ikatastr.cz) DSCN0331 Platný územní plán po Změně 3B a 3D (ve zdůvodněných případech lze uvažovat o změně UP)