Vyúčtování dotace

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE ZE SOCIÁLNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2019

1. Příjemce dotace je povinen vyúčtovat poskytnuté finanční prostředky za každou sociální službu, na kterou žádal dotaci a předložit následující dokumenty do 10. 1. 2020 (viz Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (Čl. III, odstavec 5):

  • Seznam dokladů (nákladů) vyúčtovaných dotaci z oddělené účetní evidence, včetně dokladů prokazujících jejich zaúčtování do účetního období roku 2019.
  • Kopie účetních dokladů vyúčtovaných dotaci a kopie dokladů o jejich zaplacení se již nedokládají.
  • Příjemce dotace je povinen předložit způsob propagace podpory statutárního města Zlína (1x za všechny sociální služby, na které žádal o dotaci).

 

2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné vypořádání dotace za každou sociální službu, na jejíž poskytování příjemce obdržel dotaci do 10. 7. 2019 (viz Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (Čl. III, odstavec 6):

  • Výkaz zisku a ztráty nebo přehled nákladů a výnosů roku 2019 - za každou sociální službu zvlášť.
  • Přehled finančních prostředků (dotací, příspěvků, finančních darů, vlastních zdrojů aj.), které obdržel v roce 2019 od jiných fyzických nebo právnických osob na poskytování sociálních služeb - za každou sociální službu zvlášť.
  • Výroční zprávu příjemce za rok 2019 (pokud tuto vydává) – za všechny sociální služby.