Vyúčtování dotace

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE Z FONDU PRO-RODINNÝCH AKTIVIT STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2019


1. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli při vyúčtování platby dotace následující dokumenty, a to do 10. 1. 2020 (viz Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína (Čl. III, odstavec 6):

 • Vyplněný formulář „Vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína v roce 2019".
  soubor ke stažení: Vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína v roce 2019
 • Vyplněné formuláře „Přehled mezd zaměstnanců v pracovním poměru, činných na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce vyúčtovaných dotaci z Fondu pro-rodinných aktivit SMZ v roce 2019" v případě, že je poskytnutá dotace použita na úhradu mzdových nákladů.
  soubor ke staženíPřehled mezd zaměstnanců v PP, DPČ, DPP vyúčtovaných z Fondu pro-rodinných aktivit v roce 2019
 • Seznam dokladů (nákladů) vyúčtovaných dotaci z oddělené účetní evidence, včetně dokladů prokazujících jejich zaúčtování do účetního období roku 2019 (tisková sestava z účetního programu).
 • Čitelné kopie účetních dokladů vyúčtovaných dotaci a kopie dokladů o jejich zaplacení. Pokud se účetní doklad odvolává na uzavřenou smlouvu (bez přijaté faktury, výzvy apod.), musí být tato smlouva přílohou účetního dokladu, nebyla-li již předložena poskytovateli.
 • Příjemce dotace je povinen předložit způsob propagace podpory statutárního města Zlína.

 

2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné vypořádání dotace za projekt (poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit), na nějž mu byla neinvestiční dotace poskytnuta, do 10. 7. 2020 (viz Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína (Čl. III, odstavec 7):

 • Vyplněný formulář „Zdůvodnění plnění či neplnění rozpočtu projektu dotovaného z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína v roce 2019".
  soubor ke stažení: Formulář Zdůvodnění plnění či neplnění rozpočtu projektu dotovaného z Fondu pro-rodinných aktivit SMZ v roce 2019
 • Výkaz zisku a ztráty nebo přehled nákladů a výnosů roku 2019 (pokud vede podvojné účetnictví).
 • Přehled o  příjmech a výdajích roku 2019 (pokud vede jednoduché účetnictví).
 • Přehled finančních prostředků (dotací, příspěvků, finančních darů, vlastních zdrojů aj.), které obdržel v roce 2019 od jiných fyzických nebo právnických.
 • Výroční zprávu příjemce za rok 2019 (pokud tuto vydává).