Výběrová řízení - volná pracovní místa

Úředníci - povinná přihláška do VŘ

Ostatní profese - povinná přihláška do VŘ

Úředníci - organizace a průběh výběrových řízení

 1. Výběrová řízení na místa úředníků a vedoucích úředníků vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, tajemnice Magistrátu města Zlína.
   
 2. Po uplynutí termínu pro přihlašování do výběrového řízení jmenuje tajemnice Magistrátu města Zlína předsedu a členy výběrové komise. Jednání výběrové komise je neveřejné.
   
 3. Výběrová komise posoudí, zda uchazeč splňuje předpoklady vyhlášeného výběrového řízení a předložil požadované doklady. V případě neúplnosti vyzve výběrová komise uchazeče k doplnění chybějících dokladů. Výběrová komise rozhoduje, jakou formou bude výběrové řízení probíhat (písemný test, osobní pohovor, zpracování písemné práce či jiným způsobem). Je-li uchazeč pozván na písemný test, v pozvánce obdrží informace s vymezeným okruhem oblastí, ze kterých budou kladeny otázky.
   
 4. Po proběhnuvším výběrovém řízení rozhodne tajemnice Magistrátu města Zlína na základě doporučení výběrové komise o výsledku výběrového řízení.
   
 5. Obvykle do 15 dnů od tohoto rozhodnutí je uchazečům písemně výsledek oznámen a zároveň vráceny materiály, které byly přílohou k přihlášce.

Výpis z evidence Rejstříku trestů vydávají:

 • Magistrát města Zlína a to na 4 pracovištích Czech Pointu:
 1. Městské informační a turistické středisko (náměstí Míru 12),
 2. Odbor občansko-správních agend, pracoviště ověřování podpisů a listin (náměstí Míru 12),
 3. Odbor živnostenský (Zarámí 4421),
 4. Odbor občansko-správních agend, pracoviště evidence obyvatel (L. Váchy 602).

Správní poplatek za vydání výpisu z Rejstříku trestů je 100 Kč. Pro výpis z RT je nutné se dostavit osobně a prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 • Krajský obchodní soud, Husova 15, Brno; výpis je vydáván na místě. K žádosti o výpis nutno přiložit kolkovou známku v hodnotě 100,- Kč (lze rovněž zakoupit na místě) a předložit občanský průkaz; platnost výpisu z Rejstříku trestů je 3 měsíce. (pozn. v případě, že nemáte v den přihlášení k dispozici výpis z RT, uveďte na přihlášku datum podání žádosti o výpis z RT)
 • Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4, ve lhůtě cca 10 až 21 dnů.

Lustrační osvědčení

 • Dle zákona č. 451/1991 Sb. vydává Ministerstvo vnitra ČR, P. O. BOX 627, 170 00 Praha 7, cena kolkové známky činí 200,- Kč. Formulář vydává ministerstvo vnitra na požádání (telefonicky, poštou; vzor žádosti naleznete na internetových stránkách ministerstva vnitra). Lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů ode dne přijetí žádosti.

Výběrová řízení na ostatní profese probíhají zjednodušeným způsobem, uchazeč přiloží dokumenty, které stanoví zaměstnavatel.

Související odkazy

Související soubory