Voličské průkazy pro volby do PS PČR (možnost volit na území celé ČR a v zahraničí)

Informace k voličským průkazům

Pokud voliči nebudou moci hlasovat ve dnech voleb ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni podle místa trvalého pobytu v seznamu voličů, mohou již nyní požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz pak opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku. Volič může požádat o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (pokud zasílá žádost poštou), nebo prostřednictvím datové schránky. Úřední ověření podpisu je v tomto případě osvobozeno od správního poplatku. O voličský průkaz je také možno požádat osobně s předloženým průkazem totožnosti. Oficiální žádost pro vyřízení voličského průkazu není upravena. V žádosti je třeba uvést základní údaje žadatele (jméno,příjmení, datum narození a jeho trvalý pobyt) a v případě, že si voličský průkaz nevyzvedne osobně na úřadě, adresu, kam má být voličský průkaz zaslán. V praxi nastávají problémy, kdy např. jeden z manželů chce vyřídit voličský průkaz i pro druhého manžela. I zde zákon vyžaduje zmocnění s úředně ověřeným podpisem k vyřízení voličského průkazu. Písemně (poštou, elektronicky, datovou schránkou) lze požádat o vydání voličského průkazu do 13. října 2017, osobně na obecním úřadě do 18. října 2017. Pro vydávání voličských průkazů stanoví zákon termín od 5. října 2017. Obecní úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči zašle na adresu,kterou volič, žadatel uvede. Ve městě Zlín lze žádosti o vydání voličského průkazu zasílat nebo osobně vyřizovat na Magistrátu města Zlína, pracoviště Prštné, L.Váchy 602, dveře č. 222. Telefonní spojení na pracoviště je 57 76 30 765, 57 76 30 766.

Informace MV ČR k možnosti hlasovat na voličský průkaz na území České republiky při volbách do Poslanecké sněmovny