Voličské průkazy pro volbu prezidenta ČR (možnost volit na území celé ČR a v zahraničí)

Pokud voliči nebudou moci hlasovat ve dnech voleb ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni podle místa trvalého pobytu v seznamu voličů, mohou již nyní požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz pak opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku. Volič může požádat o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (pokud zasílá žádost poštou), nebo prostřednictvím datové schránky. Úřední ověření podpisu u správních úřadů je v tomto případě osvobozeno od správního poplatku. O voličský průkaz je také možno požádat osobně s předloženým průkazem totožnosti. Oficiální žádost pro vyřízení voličského průkazu není upravena. V žádosti je třeba uvést základní údaje žadatele (jméno, příjmení, datum narození a jeho trvalý pobyt) a v případě, že si voličský průkaz nevyzvedne osobně na úřadě, adresu, kam má být voličský průkaz zaslán. V praxi nastávají problémy, kdy např. jeden z manželů chce vyřídit voličský průkaz i pro druhého manžela. I zde zákon vyžaduje zmocnění s úředně ověřeným podpisem k vyřízení voličského průkazu. Písemně (poštou, elektronicky, datovou schránkou) lze požádat o vydání voličského průkazu do 5. ledna 2018, osobně na obecním úřadě do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin. V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). Pro vydávání voličských průkazů stanoví zákon termín od 28. prosince 2017. Obecní úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči zašle na adresu, kterou volič, žadatel uvede.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu pro druhé kolo je do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin. Ve městě Zlín lze žádosti o vydání voličského průkazu zasílat nebo osobně vyřizovat na Magistrátu města Zlína, pracoviště Prštné, L.Váchy 602, dveře č. 222. Telefonní spojení na pracoviště je 577 630 765, 577 630 766.

 

 

 

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky (2018)

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v zahraničí

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky při volbě prezidenta České republiky (2018)