Volené orgány

Město Zlín je samostatně spravováno Zastupitelstvem města Zlína (dále jen "Zastupitelstvo"). Zasedání Zastupitelstva svolává písemně a se sdělením navrženého programu jednání primátor Zlína (dále jen "primátor"), a to podle potřeby, nejméně však jednou ze 3 měsíce. Zasedání Zastupitelstva zpravidla i řídí. Primátora volí Zastupitelstvo a je zároveň z výkonu své funkce Zastupitelstvu odpovědný. Primátor jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka Magistrátu města Zlína (dále jen "Magistrát"). Výkonným orgánem města Zlína v oblasti samostatné působnosti je Rada města Zlína (dále jen "Rada"). Rada je ze své činnosti odpovědna Zastupitelstvu, které ji rovněž volí.