Velíková

Informace o místní části

VelíkováMístní část Velíková leží severovýchodně od centra Zlína ve vzdálenosti cca 11 km, v nadmořské výšce 356 m, v jihozápadní části Hostýnských vrchů. Katastrální území má rozlohu 351 ha. Na východě sousedí s Ostratou a Hrobicemi, na jihu s k. ú. Ostrata a Štípa, na západě a severu s k. ú. Lukov. Patří ke svahovému typu rozvětvené ulicové obce. V místní části je 206 čísel popisných (k 22. 1. 2013) a žije zde 621 obyvatel k 31. 12. 2015. Dnešní zástavbu vytváří ulicová zástavba podél hlavní průjezdné komunikace, na kterou se napojují menší ulicovky rostlého charakteru. Paralelně s touto silnicí probíhají 2 neúplné paralely, které jsou zastavěny novější zástavbou. Totéž platí o jižním okraji Velíkové.
Zástavba ve východní části má chaotický výraz, který však byl určován konfigurací terénu. Zástavbu lze hodnotit jako kompaktní, ne však řadovou, ale solitérní. 

První písemná zmínka je z r. 1391.

1. Památky

 • kamenný kříž (horní konec - vedle točny MHD)
 • kamenný kříž (dolní konec)
 • obrázek Panny Marie Svatohostýnské (za Humny)
 • obrázek Panny Marie s Jezulátkem (v lese Chrasti)
 • Nová kaple (zasvěcená věrozvěstům Cyrilu a Metoději - v r. 1999)

2. Kultura, vzdělávání, sportovní vyžití a volný čas
    Spolky, organizace
    Místní tradice

 • Klub seniorů (pořádá přednášky, zájezdy, výstavy, aj.)
 • TJ Sokol (pořádání vánočního turnaje ve stolním tenisu, maškarního plesu pro děti, Sokolského plesu, maňáskového divadla, dětského dne, nohejbalového turnaje, "Partyzánského samopalu", celoroční aerobní cvičení, bruslení dětí)
 • Sbor dobrovolných hasičů - od r. 1936 (pořádání sběru železa, pracovních akcí, zájezdů, pořádání dalších akcí např.: končiny, vodění medvěda, okrskové soutěže, tradiční pouťě slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje v místní kapličce a taneční veselice v lese Chrasti)
 • pobočka Knihovny Františka Bartoše Zlín (odkaz na internetové stránky)
 • Centrum pro rodinu Vizovice o.s., pobočka Štípa - budova bývalé školy Velíková (Klub maminek, Cvičení rodičů s dětmi, Tvořivé a pohybové středy, Výuka břišních tanců a flamenca)
 • tenisové kurty
 • dětské hřiště

3. Potoky  

     územím protéká:

 • Ostratka (ve správě Povodí Moravy s.p.)
 • zaklenutá část potoka (ve správě Povodí Moravy s.p., v majetku Statutárního města Zlína)

4. Doprava

      územím prochází silnice:

 • III/4912 Štípa - Velíková
 • III/ 4916 Slušovice - Hrobice - Lukov
 • II/ 489 Fryšták - Kašava - Tesák
 • autobusové linky místního významu
 • linky MHD (odkaz na internetové stránky)

5. Vodovod

 • zásobování vodou je z veřejných a domovních malokapacitních studní

6. Kanalizace

 • stoky dešťové kanalizace jsou zaústěny do potoka Ostratka, protékajícího středem místní části 
 • do dešťové kanalizace (včetně zaklenutého toku - je ve správě Statutárního města Zlín) jsou zaústěny dešťové odpadní vody, splaškové odpadní vody z občanské vybavenosti i z bytového fondu, předčisťované v septicích, ale i splaškové odpadní vody bez předchozího čistění
 • areál farmy bývalého ZD má vybudovaný samostatný způsob odkanalizování. Dešťové vody jsou odváděny do potoka Ostratky. Odpadní vody splaškové ze sociálních zařízení areálu jsou zachycovány do nepropustné odpadní jímky a jsou vyváženy.

7. Plynofikace

 • ANO

8. Radiokomunikace, telefonizace

 •  ANO

9. Elektrifikace

 • od r. 1936 - 1938

10. Pojmenování ulic

 • od 1. 5. 2006

11. Místní rozhlas

 • funguje varovný a informační systém obyvatelstva, tzv. VISO 

Fotogalerie místní části Velíková

Velíková - Kancelář místní části Velíková, Zlínské kluby seniorů - klub Velíková, tělocvična (autor: MMZ, OKP) Kancelář místní části Velíková (autor: MMZ, OKP) Velíková - vývěsní skříňky (autor: MMZ, OKP) Velíková - kaple (autor: MMZ, OKP) Velíková - dětské hřiště (autor: MMZ, OKP)