Územní studie RD Kostelec - lokalita "Sever"

 Z hlediska funkčního členění ploch v území rozlišujeme v zásadě plochy urbanizované a neurbanizované.
Nově navrhovaná plocha pro nízkopodlažní formu bydlení bude náležet do urbanizovaných ploch.
Hlavní dominantní funkcí je bydlení.
Výstavba nebo zřizování objektů nebo vestavby s jinou funkcí (drobné občanské vybavení, služby apod.) nesmí narušovat hlavní funkci. V rámci výstavby nových objektů je nutno zabezpečit odstavování (garážování) osobních automobilů obyvatel minimálně pro stupeň motorizace 1 : 2,5.
 

Pro plochy bydlení jsou navrženy následující regulativy :

  • Počet podlaží: 1 nadzemní + obytné podkroví s tím, že ± 0,000 bude určena v dalšímstupni projektové dokumentace dle přesného výškopisného zaměření lokality. Bude však min. 30 cm nad niveletou vozovky.
  • Tvar střechy: střecha šikmá, sklon střechy je doporučen v rozmezí 33° – 43° podle použitého materiálu s možností i atypického řešení. Jako střešní materiál lze použít všechny druhy tvrdých krytin, nedoporučuje se pouze použití šablon z pozinkovaného plechu.
  • Stavební čára:  je znázorněna v grafické části ve výkrese č.2 s tím, že současně s ní budou respektovány odstupy objektů od hranic pozemků a mezi objekty jako takovými dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. U pozemků s číslem 1-3 je stavební čárou hranice ochranného pásma vedení VN.
  • Kapacita lokality: maximální kapacita lokality je předpokládaná u varianty 8 RD a u Studie v intencích územního plánu uvažuje se solitérní zástavbou. Je nežádoucí přehuštění lokality a neměl by být přesáhnut koeficient zastavitelnosti 0,3, tzn. 30% zastavěné plochy.
  • 4. Oplocení domů: směrem do ulice bude max. výšky 1,2 m, bude situováno na hranici veřejného prostoru. Oplocení nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikaci. Uliční oplocení bude bez podezdívky nebo na podezdívce o minimální výšce, může zasahovat do hloubky pozemku do úrovně uliční čáry. Jeho řešení bude součástí projektové dokumentace jednotlivých domů. Další oplocení pozemků bude řešeno drátěným pletivem. 

 

dokumenty ke stažení