Uzavírané smlouvy

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou s účinností od 1. 7. 2016 smlouvy (včetně objednávek) uzavírané statutárním městem Zlínem s hodnotou předmětu plnění nad 50 000 Kč bez DPH zveřejňovány v centrálním registru smluv na níže uvedené adrese: Centrální registr - smlouvy

Smlouvy zveřejněné do 1. 7. 2016 jsou k dispozici na Centrální registr - smlouvy Zlín