úplná znění nejdůležitějších vyhlášek a nařízení

V této sekci jsou pro snazší orientaci a použití uvedena úplná znění (tj. znění včetně novel) nejdůležitějších aktuálně platných obecně závazných vyhlášek a nařízení vydaných statutárním městem Zlínem.

V textu konkrétního právního předpisu jsou příslušné novely vyjmenovány hned pod jeho názvem a vyznačeny kurzívou.

Pokud nebyl daný právní předpis dosud novelizován, výčet novel v jeho textu obsažen není.

V návaznosti na další normotvornou činnost statutárního města Zlína budou úplná znění obecně závazných vyhlášek a nařízení průběžně aktualizována.

Původní znění konkrétního právního předpisu, resp. znění jeho jednotlivých novel, je v případě potřeby možno dohledat v sekcích vyhlášek a nařízení chronologicky řazených podle jednotlivých let jejich vydání.

dokumenty ke stažení

.doc Obecně závazná vyhláška č. 8/2020 o místním poplatku z pobytu (úplné znění) 80 kB
.doc Nařízení statutárního města Zlína č. 3/2020 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (úplné znění) 38,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze psů (úplné znění) 130 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (úplné znění) 139,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích (úplné znění) 4792,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o používání pyrotechnických výrobků (úplné znění) 13049 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 12 (úplné znění) 39 kB
.pdf Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 - cenová mapa - grafická část (úplné znění) 3293,17 kB
.pdf Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 - cenová mapa - textová část (úplné znění) 707,99 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o určení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry (úplné znění) 132,5 kB
.doc Nařízení statutárního města Zlína č. 5/2017, kterým se vydává tržní řád (úplné znění) 16328,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 10/2016, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné doby nočního klidu (úplné znění) 95,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol (úplné znění) 88 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 9/2013, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systém nakládání se stavebním odpadem a podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích (vyhláška o odpadech) (úplné znění) 72 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, kterou se vydává požární řád (úplné znění) 267 kB
.doc Nařízení statutárního města Zlína č. 4/2013 o stání vozidel ve městě (úplné znění) 849 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o podmínkách užívání dětských hřišť a sportovišť v majetku statutárního města Zlína (úplné znění) 36787 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o ochraně veřejné zeleně (úplné znění) 69,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o regulaci provozní doby hostinských, zábavních a smíšených provozoven (úplné znění) 292,5 kB
.doc Nařízení č. 4/2012 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (úplné znění) 31,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích (úplné znění) 8414 kB
.doc Nařízení č. 3/2010 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (úplné znění) 34 kB
.doc Nařízení č. 2/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (úplné znění) 47 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí (úplné znění) 40,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 13/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (úplné znění) 485 kB
.doc NařízenÍ č. 4/2007, kterým se vydává "Integrovaný místní program ke snižování znečištění ovzduší statutárního města Zlína" (úplné znění) 27 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 12/2005 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob (úplné znění) 76,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení (úplné znění) 38,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích (úplné znění) 85,5 kB
.doc Obecně závazná vyhláška č. 4/V/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (úplné znění) 41,5 kB