Telematický systém dopravního uzlu Zlín, II. etapa

 

Charakteristika projektu:

Záměrem projektu je zvýšit informovanost řidičů o aktuální dopravní situaci na síti silnic na území statutárního města Zlína, a tím dosáhnout efektivnějšího rozložení dopravní zátěže. Zvýšení informovanosti zajistí soubor osmi kusů zařízení pro provozní informace (ZPI), které budou provedeny v podobě světelných tabulí. Bude se jednat o 4 ZPI při vjezdu do města a 4 ZPI v centru města.

Projekt navazuje na I. etapu, realizovanou s podporou SFDI v roce 2013. V rámci I. etapy byl vybudován systém pro sběr dopravně inženýrských informací na bázi detekce bluetooth zařízení ve vozidlech. Tyto informace jsou využívány za účelem dopravního plánování a ve II. etapě budou zdrojem pro zobrazení aktuálních dojezdových časů na jednotlivých ZPI.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity a plynulosti silniční dopravy v rámci dopravního uzlu Zlín, a to prostřednictvím vybudování systému, který bude řidičům poskytovat aktuální informace o dojezdových časech mezi vybranými body dopravního uzlu podle možných alternativních tras a umožnit tak volbu vhodnější alternativy.

Harmonogram realizace:

09 – 12/2015

Předpokládaná struktura financování:

Náklady projektu: 5 490 113,74 Kč
Dotace SFDI: 3 663 000,00 Kč

dokumenty ke stažení

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Juřenová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 246, email: petrajurenova@zlin.eu