Studijní ústavy, 1936 - 1938

Autor: František Lydie Gahura

1936 - I. studijní ústav (dnes Gymnázium a Jazyková škola)

1938 - II. studijní ústav (dnes Policie ČR)

Studijní ústavy byly svébytným pokusem o vytvoření nové vzdělávací a vědeckovýzkumné instituce, vybavené praktickými výukovými pomůckami, knihovnami, uměleckými sbírkami atd. Obě budovy jsou svým asketickým vzhledem a přísným proporčním členěním spjaty s památníkem Tomáše Bati, který byl koncipován jako vstupní pavilon rozsáhlejšího studijního areálu, realizovaného jen z části.

Dva volně stojící objekty spolu se stavbou Památníku T. Bati, situovany ve svažitém terénu na jižním okraji města, byly součástí souboru staveb vytvářejících urbanisticky pozoruhodný prostor parkového náměstí T. G. Masaryka.

Trojtraktová dispozice se střední chodbou a dvěma řadami učeben, původně v některých podlažích otevřený nedělný výstavní prostor. Specifická funkce budov si važádala vyšší polohu pásových oken, které jsou zachovány jen u I. budovy.

V dnešní době slouží východní budova jako Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zloušky a západní budova pro Policii ČR. Obě budovy byly rekostruovány.

Objekty jsou od roku 1997 zapsány na Seznam nemovitých kulturních památek.

d3e2aec4-b-5-p1080674-1.jpg ac3a5bb4-b-1-1-2.jpg 79049dc4-b-4-p1050039.jpg