Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, nabylo účinnosti dne 1. ledna 2015 ustanovení týkající se naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně právní ochrany.
Konkrétní rozsah standardů upravuje vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Na základě přílohy č. 1 této vyhlášky (viz příloha níže), byly Magistrátem města Zlína, odborem sociálních věcí, oddělením sociálně-právní ochrany zpracovány standardy, jimiž se při výkonu sociálně-právní ochrany řídí. Zpracované standardy jsou v tištěné podobě pro veřejnost uloženy k nahlédnutí na odboru sociálních věcí, v kanceláři č. 224 u vedoucí oddělení SPOD a v kanceláři č. 229 u vedoucí odboru OSV.

dokumenty ke stažení