Sběr bioodpadu

Projekt sběru bioodpadů

 

 

Co je to bioodpad?

  • Za biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je považován jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu mikroorganismy. Pojem je užíván ve zjednodušené podobě jako "komunální bioodpad". BRKO vzniká jednak z domácností (např. zbytky potravin), dále z údržby městské zeleně nebo zahrádek(posečená tráva, listí, dřevní hmota).

Bioodpad ze zahrad

  •  tráva, listí, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, kousky
  • větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)

Bioodpad z domácností

  • zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec 

 Sběrné nádoby

Sběr bioodpadů probíhá v hygienicky provětrávané nádobě typu Compostainer. Nádoba je opatřena na bočních stěnách a víku velkým množstvím malých otvorů, víko je chráněno před deštěm/sněhem/. Otvory slouží pro přívod vzduchu a odpařování vlhkosti. Distanční žebra na vnitřních stěnách zabrání přilepování odpadu na stěny a umožňují dobré provětrání celé nádoby a též zajištění cirkulace vzduchu potřebného pro aerobní přeměnu. Nad dnem je umístěn mřížkový rošt, kterým prosakuje vlhkost odpadu na dno, kde se následně odpařuje.

 

 

Rozšíření sběru bioodpadu ve Zlíně v roce 2019

Od dubna 2019 bude u rodinných domů v centru města na ulicích Dlouhá, Kvítková, Santražiny, Bří. Jaroňků, Ševcovská, Sokolská, Beckovská, Na Výsluní, Padělky IX, Hluboká, Potoky, Štefánikova, Dílech, na tř. T. Bati, na Lešetínech a ul. Nivy IV zahájen sběr bioodpadu.

Bioodpad bude svážen ve 14-ti denních intervalech střídavě se směsným komunálním odpadem v období od dubna do konce listopadu. V zimním období bude komunální odpad svážen každý týden. Na všech adresách s nárokem na bionádobu bude na nově zaváděných adresách od dubna probíhat také pytlový svoz plastů.

Termíny svozů bioodpadu i pytlového svozu plastů naleznete v Odpadovém kalendáři pro rok 2019.

Termíny výdeje nádob:
pátek 15. 3. od 15 do 15:30 hodin na začátku ul. Nivy IV. a na konci ul. Padělky VI. od 16 do 17 hodin
sobota 16. 3. od 9 do 12 hodin
u ZŠ na ul. Lešetíně IV a na tř. T. Bati u garáží naproti Myslivny

Náhradní termín pro vyzvednutí nádob: v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o.,
v Loukách od 18. 3. 2019 (v pracovní dny) od 7 do 14 hodin.

Veřejné nádoby na bioodpad

Vzhledem k zájmu občanů o třídění bioodpadu rozmístí město Zlín další veřejné nádoby na bioodpad. Celkem tak bude na území města k dispozici 150 nádob o objemu 240 litrů.
Patří do nich rostlinný odpad z kuchyní (slupky, zbytky ovoce a zeleniny, kořenové baly...), drobné větve a tráva. Žádáme občany, aby odpad do hnědých nádob vkládali volně ložený, bez igelitových nebo papírových sáčků, aby mohlo proběhnout jejich bezproblémové zpracování na kompostárně v areálu skládky Suchý důl.
Nádoby budou sváženy ve 2 týdenním intervalu od začátku dubna až do poloviny listopadu, v zimních měsících 1x za měsíc.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD

Kontejnery budou přistaveny na vyjmenovaných stanovištích po dobu 8 – 12 hod. a jsou určeny pro větve, listí a trávu. Tento bioodpad ukládejte volně ložený – bez pytlů a neodkládejte bioodpad mimo kontejnery.

Termíny: 30. 3., 11. 5., 8. 6., 31. 8., 21. 9., 23. 11.
parkoviště ul. K Majáku
Lhotka – náměstí u sady TO
Salaš – u úřadovny MČ
Klečůvka - u sady TO u hřiště

Termíny: 20. 4., 1. 6., 22. 6., 14. 9., 26. 10., 16. 11.
Jaroslavice - kř. Ul. Svažitá x K Dolině u TO a ul. Březová (vedle obecní studny)
Kudlov - točna MHD (parkoviště na ul. Zelená) a úřadovna KMČ Na Vrchovici

Termíny: 6. 4., 25. 5., 15. 6., 7. 9., 12. 10., 9. 11.
Kostelec - u požární zbrojnice ul. Na Rusavě
Štípa – parkoviště u sady TO u obchodu
Velíková - u požární nádrže
Lužkovice – ul. Na Gruntech u sady TO

Zpracování bioodpadů

Pravidelný svoz BRKO je realizován pomocí vozidel Technických služeb Zlín, s.r.o. Zpracování takto svezeného biodpadu, ale i biodpadu ze sběrných dvorů probíhá v areálu skládky Suchý důl prostřednictvím aerobních fermentorů nebo na kompostárně.

Při kompostování probíhá přeměna bioodpadu stejným způsobem jako přirozeně v půdě, ale lze ji technologicky ovládat a urychlit. Řízeným procesem se optimalizují podmínky pro mikroorganismy, které efektivním způsobem rozloží organický substrát na jednodušší látky, které pak dále slouží jako hnojivo. Díky této poměrně jednoduché technologii pak můžeme podpořit zvýšení úrodnosti půdy náhradou za průmyslové organické hnojiva, což kromě ekonomického efektu má významný přínos ekologický, tzn. dochází k přirozené recyklaci, kdy se biologický materiál vrací zpět po půdy.

Svozy BRKO