Roční akční plány

Akční plán rozvoje statutárního města Zlína (dále jen "APRM") je každoročně sestavován jako seznam konkrétních prioritních úkolů, směřujících k naplnění cílů a opatření Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 -  ZLÍN 2020. Zpracování APRM je upraveno přílohou č. 1 Směrnice č. 7/2013 o strategickém řízení SMZ. V případě potřeby jsou v průběhu roku prováděny aktualizace APRM, a to zejména v závislosti na vývoji finanční situace města. Roční APRM bude vždy na začátku následujícího roku vyhodnocen za účelem sledování naplňování cílů strategie ZLÍN 2020.

APRM má následující strukturu:

a) Strategické plánování - obsahuje seznam strategií, koncepcí a plánů, které mají být v daném roce zpracovány.

b) Rozvojové projekty - obsahuje seznam konkrétních investičních a neinvestičních projektů, určených k přípravě nebo realizaci v daném roce.

c) Ostatní - obsahuje seznam dalších rozvojových úkolů na daný rok.

Upozornění:

Uvedené finanční částky jsou orientační, v rozpočtu města jsou postupně upřesněny prostřednictvím rozpočtových opatření, a to v závislosti na vývoji reálných finančních potřeb.

APRM neobsahuje všechny projekty, které město v daném roce realizuje, ale jen ty prioritní s přímou vazbou na cíle strategie ZLÍN 2020.