Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa

Dotazy

Vaše případné dotazy zasílejte na jednotlivé objednatele, nebo budou zodpovězeny zástupci objednatelů na případné osobní schůzce.

 

Změna termínu realizace chodníku mezi č. p. 65 až č. p. 333

V průběhu realizace bylo zjištěno, že konstrukce nově budovaného chodníku je v kolizi s kabely NN společnosti E.ON Distribuce, a.s. v úseku mezi č.p. 65 až č.p. 333, z tohoto důvodu je nutné provést jejich nepředpokládanou přeložku, v rámci které budou přemístěny i pilířové rozvaděče, které snižují průchozí profil chodníku v ul. Zámecká. K tomuto je zapotřebí zajistit potřebnou projektovou dokumentaci a legislativní povolení stavby. Přibližně 100 m chodníku bude možné realizovat až po provedení přeložky vedení NN. Z časových důvodů bude chodník v této části zrealizován dle předpokladu v I. pol. roku 2019.

  

Objednatel SO 102, 103, 301 a 302:

statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

IČ: 00283924

Odbor realizace investičních akcí, L. Váchy 602, 760 01 Zlín

Zástupci objednatele: Ing. Petr Hloušek, tel.: 577 630 680, e-mail: petrhlousek@zlin.eu, Ing. arch. Martin Horák, tel.: 577 630 620, e-mail: martinhorak@zlin.eu

Technický dozor stavebníka: JL5 spol. s r.o., Ing. Jan Czirok, tel.: 773 599 060

 

Objednatel SO 101 a 104:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

IČ: 70934860

Zástupce objednatele: p. Stanislav Brázdil, tel.: 577 044 253, e-mail: brazdil@rszk.cz

 

Zhotovitel:

SMO a.s.

Zlínská 172, 765 02 Otrokovice

IČ: 42339839

Hlavní stavbyvedoucí: p. Pavel Šlágr, tel.: 577 591 120

Stavbyvedoucí: p. Antonín Hanák, tel.: 606 658 193

 

Projektant:

NELL PROJEKT s.r.o.

Plesníkova 5559, 760 05 Zlín

IČ: 29209081

Ing. Karel Kuchař, tel.: 606 738 627 

 

Legislativa - domovní kanalizační přípojky:

Magistrát města Zlína

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení vodního hospodářství

Zarámí 4421, 761 40 Zlín

RNDr. Martina Vašátková, tel.: 577 630 955

 

Projektová dokumentace:

SO 101, SO 104 - silnice III/4915 a její odvodnění, dopravně inženýrské opatření - přechodné dopravní značení

SO 102, SO 103 - rekonstrukce chodníků, úpravy sjezdů, místní komunikace, úprava veřejného osvětlení

SO 301, SO 302 - kanalizace jednotná, kanalizace splašková