Rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha, Zlín - Podhoří

Popis akce:

    Rekonstruovaná komunikace je souběžná se silnicí I/49 a odděluje plochu zastavěnou rodinnými domy od plochy sídliště Podhoří. Zajišťuje jejich přímou dopravní obsluhu a přes ulice K. Světlé a Hřbitovní napojení na silnici I/49 (tř. Tomáše Bati).
Návrhem stavby je rekonstrukce úseku od křížení s místní komunikací Karolíny Světlé až po napojení místní komunikace Na Slanici.
     Komunikace má v současné době volnou šířku mezi obrubou cca 7,0m. Je po ní taktéž vedena trolejbusová linka HD, která má na jejím konci konečnou zastávku s obratištěm. V rekonstruovaném úseku jsou situovány dvě zastávky HD. Z důvodu nedostatku parkovacích míst je v současné době profil komunikace využíván k podélnému parkovaní obyvatel přilehlého sídliště Podhoří.
     Rekonstrukce komunikace je navržena v šířce 6,5m a přilehlý chodník v šířce 1,75m. Podél severní strany (do prostoru sídliště Podhoří) jsou navržena jak nová parkovací stání, tak jsou rekonstruovány stávající plochy pro parkování. Kolem parkovacích ploch je veden chodník šířky 2,0m. Součástí je i stavební úprava dvou zastávek HD a úprava křižovatky ulic Sv. Čecha a K. Světlé. V rámci stavebních úprav bude provedeno nasvětlení míst pro přecházení, úprava zařízení VO, přeložka slaboproudých kabelů a přeložka napájecích kabelu trakčního vedení DSZO

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Černý
tel.: +420 577 630 621
email: jaroslavcerny@zlin.eu