Rekonstrukce ul. Bratří Sousedíků, Zlín

Popis akce:

    Zlín-Letná je čtvrť ležící ve svahu a zahrnuje několik ulic, zastavěných baťovými domky a půldomky. Ulice jsou vedeny souběžně po vrstevnici. Ul.Mostní, jako hlavní dopravní tepna čtvrti s provozem trolejbusů, se v současné době rekonstruuje. Tento projekt popisuje rekon-strukci souběžné ul. Bratří Sousedíků.
    Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce pozemní komunikace v ulici Bratří Sou-sedíků v městské čtvrti Letná ve Zlíně. Ulice je v současnosti obousměrná jednopruhová proměnlivé šířky 3,75-4,25m, bez obrubníků a bez chodníků s množstvím vjezdů k přileh-lým baťovým domkům a garážím a neoficiálních parkovacích zálivků, polozálivků a stání na nezpevněné krajnici.
    V rámci opravy této místní komunikace bude v celé její délce 1,2 km provedena úprava šířky komunikace pro vytvoření 3m jízdního pruhu a 2m pruhu podélného parkování v celé délce ul.Bratří Sousedíků. Jako významný prvek zklidnění dopravy je navrženo střídavé umístění podélného parkovacího pruhu po levé a pravé straně ulice a dále zvýšení všech křižovatek se změnou jejich povrchu. Jízdní pruh je navržen s asfaltobetonovým povrchem, parkovací pruh a zvýšené plochy křižovatek v žulové kostce, ohraničené žulovými obrubníky.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Pavel Moravec
tel.: +420 577 630 646
email: pavelmoravec@zlin.eu