Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova – Malenovice I. a II. etapa

Popis stavby

Předmětná stavba řeší rekonstrukci ulice J. Staši a Tyršova (tzv. stará malenovská cesta - dříve silnice I/49, později III/4973 a nyní místní komunikace), které tvoří základ dopravního systému v jižní části Malenovic. Na svém konci ulice J. Staši navazuje na křižovatku ulic Masarykovy a Švermovy, které tvoří průtah silnice III/4972.
Tuto křižovatku je navrženo v rámci akce rekonstruovat na okružní křižovatku se čtyřmi paprsky, kde čtvrté rameno tvoří výhledové propojení do tř. Svobody, které je v dnešním uspořádání zaslepeno.
Součástí akce je také rekonstrukce úseků ulic Masarykovy (k hranici její rekonstrukce provedené v rámci úprav silnice I/49) a Švermovy (k začátku zatrubnění potoka Baláš), nová trasa ulice Palackého s novým napojením na ulici Švermova.
Potřeba rekonstrukce uvedených komunikací je dána jejich nevyhovujícími parametry a špatnou kvalitou konstrukce vozovky.

Z důvodu rozsáhlosti navržených úprav a s ohledem na jejich náročnost a důležitost pro celkový rozvoj území místní části Malenovice byly úpravy rozděleny do tří staveb, přičemž první a druhá stavba jsou v současnosti předmětem realizace díla.

První stavba – „Okružní křižovatka" zahrnuje:

 • úpravu silnice III/4972 (ul. Masarykova a ul. Švermova),
 • realizaci okružní křižovatky na kterou bude napojena ul. Masarykova, ul. tř. Svobody, ul. J. Staši a ul. Švermova,
 • nové připojení ul. Palackého na ul. Švermovu včetně nově zbudovaných 18 parkovacích stání,
 • úpravu koryta a zatrubnění potoka Baláš,
 • rekonstrukci chodníků a vjezdů,
 • rekonstrukci autobusových zastávek včetně přístřešků,
 • přeložky sítí.

Druhá stavba - „Rekonstrukce ulic J. Staši, po ul. Tyršova" zahrnuje:

 • rekonstrukci komunikace ul. J. Staši od okružní křižovatky po napojení na ulici Tyršovu km 0,540, tj. cca 20,00 m z ul. Tyršova,
 • vybudování dešťové kanalizace,
 • realizaci zpomalovačů rychlosti,
 • rekonstrukci chodníků a vjezdů,
 • přeložky sítí.

Třetí stavba - „Rekonstrukce ulice Tyršova" " není v současnosti předmětem realizace díla. Táto stavba, řeší úpravu ulice Tyršova od km 0,540, tj. od ul. J. Staši - sokolovny až po její ukončení v křižovatce s ulicí Husovou km 1,137.

 

dokumenty ke stažení

První a druhá stavba jsou již zrealizovány. Celkové náklady činili 49 524 669 Kč. Hlavním partnerem při přípravě a realizaci akce byl Zlínský kraj, který statutárnímu městu Zlín poskytne účelovou investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 4 500 000 Kč.

 

Třetí stavba – „Rekonstrukce ulice Tyršova" – na tuto stavbu je v současnosti uveřejněno výběrové řízení na stavební práce. Předpokládaná výše nákladů činí cca 13 100 000 Kč. Táto stavba, řeší úpravu uliceTyršova od km 0,540, tj. od ul. J. Staši – sokolovny, až po její ukončení v křižovatce s ul. Husovou km 1,137.

Kontakt na odpovědnou osobu

Martin Poláček
tel.: +420 577 630 602
email: martinpolacek@zlin.eu