Regulační podmínky pro výstavbu v obytné zóně Zálešná a Podvesná

Regulační studie pro čtvrť Zálešná a Podvesná

byla zpracována v r. 1993 (zpracovatel Formica Zlín) krátce po vyhlášení Městské památkové zóny Zlín (MPZ), je podkladem pro regulaci stavební činnosti ve čtvrtích Zálešná a Podvesná. I pro tyto městské části platí obecné zásady, uplatňované památkovou péčí na území MPZ.
Součástí Regulační studie pro čtvrť Zálešná a Podvesná jsou modelová řešení přístavby v objemové studii v pěti základních variantách – typy A, B, C, D, E. Jednotlivé typy přístaveb jsou v regulační studii konkrétně umístěny.
Regulační studie pro čtvrť Zálešná a Podvesná řeší stavební čáry přístaveb - jsou stanoveny individuálně pro každou ulici s ohledem na odstupy stávajících domků od okraje komunikace a trasování inženýrských sítí. Minimální vzdálenost stavební čáry od okraje přilehlé obslužné komunikace v některých ulicích je dle regulační studie 1,5 m.
Odstavování vozidel je možné buď v přístavbě nebo na terénu. Odstavná a parkovací stání na terénu, které Regulační studie neřeší, mohou být kolmá či šikmá, vždy v přímé návaznosti na obslužnou komunikaci. Nepřípustné je parkování u tzv. mezidomků (domků uvnitř lokality, nenapojených přímo na obslužné komunikace). Odstavná stání musí být ze zatravňovacích tvárnic nebo ze dvou souběžných pásů betonových dlaždic, aby se zpevněná plocha minimalizovala a zeleň zůstala zachována v co největším rozsahu.

Pozemky ve čtvrtích Zálešná a Podvesná jsou většinou ve vlastnictví statutárního města Zlína (SMZ), pozemky pod domky jsou ve vlastnictví soukromém. Pro každou stavební činnost na nezastavěném pozemku SMZ je třeba zajistit právní vztah stavebníka k zastavovanému pozemku (formou výpůjčky, nájmu, prodeje) na Odboru ekonomiky a majetku, oddělení pozemkové a nebytové správy.
Pro každou stavební úpravu domku včetně zpevněných ploch a oplocení musí vlastník, resp. stavebník požádat o závazné stanovisko Odbor kultury a památkové péče. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (památkový zákon).
 

 

Modelová řešení přístavby

 

V tabulkách je uveden stručný přehled modelových řešení přístaveb se základními údaji. Výkresy jsou k nahlédnutí na oddělení prostorového plánování, Odboru kultury a památkové péče a Odboru stavebních a dopravních řízení (stavební úřad). Závazná je šířka přístavby, délka přístavby je korigována v závislosti na stavební čáře. Přípustné je 1 nadzemní podlaží (NP). Regulační studie pro čtvrť Zálešná a Podvesná byla zpracována v době, kdy nebyly podrobně stanoveny obecné zásady památkové ochrany pro regulaci stavební činnosti na území MPZ. Proto je nezbytná korekce návrhu modelových řešení přístaveb – vyloučena je varianta B s 2podlažní přístavbou. Typ přístavby je možné zaměnit s ohledem na konkrétní umístění, každá změna se posuzuje individuálně a musí být konzultována s pracovníky oddělení urbanismu a architektů a Odboru kultury a památkové péče. Vnitřní dispoziční uspořádání není závazné, jeho řešení může být individuální.

Varianta A původní domek s plochou střechou, zalícovaná přístavba s plochou střechou

  šířka
přístavby
počet
NP
v 1.PP
umístěno
v 1.PP
umístěno
A1 4,75 1 sklad vstup, OP
  4,20 1 sklad vstup, hygiena, pracovna
A2 4,75 1 garáž vstup, OP
  4,20 1 garáž vstup, hygiena, pracovna
A3 4,20 1 sklad vstup, hygiena, část OP
  4,75 1 sklad vstup, hygiena, garáž
A4 4,20 1 garáž vstup, hygiena, část OP
 

Varianta C původní domek s plochou střechou, zalomená

  š1/š2
přístavba
počet
NP
v 1.PP
umístěno
v 1.NP
umístěno
C1 3,40 1   garáž
  3,00   sklad vstup, hygiena
  4,00 1   garáž
  3,00   sklad vstup, hygiena
C2 4,00 1   garáž
  3,00   sklad vstup, hygiena
  3,40 1   garáž
  3,00   sklad vstup, hygiena
C3 4,50 1   OP
  3,50   sklad vstup, hygiena
 

Varianta D původní domek se sedlovou střechou, zalícovaná přístavba s plochou střechou

  šířka
přístavby
počet
NP
v 1.PP
umístěno
v 1.NP
umístěno
D1 4,20 1 sklad vstup, hygiena, pracovna
D2 4,20 1 garáž vstup, hygiena, pracovna
D3 4,20 1 sklad vstup, hygiena, část OP
D4 4,20 1 garáž vstup, hygiena, část OP
 

Varianta E původní domek se sedlovou střechou, zalomená přístavba částečně s plochou střechou, s pultovou střechou nad garáží

  šířka
přístavby
počet
NP
v 1.PP
umístěno
v 1.NP
umístěno
E1 4,00 1   garáž
  3,00 1 sklad vstup, hygiena
E2 4,00 1   garáž
  3,00 1 sklad 4_4vstup, hygiena
E3 4,50 1   4_5
  3,50 1 sklad OP

dokumenty ke stažení