Regionální cyklostezka č. 471 - páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Regionálního operačního programu soudržnosti Sřední Morava. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 13. 8. 2012 (usnesení číslo 377/VRR38/12) byla předložená projektová žádost schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Realizací projektu a hlavním cílem projektu je zajistit bezpečné a efektivní cyklistické propojení statutárního města Zlína a města Otrokovice. Toho bude dosaženo dobudováním páteřní cyklistické stezky vedené v souběhu s tokem řeky Dřevnice (regionálně významná cyklostrasa R1 dle Koncepce rozvoje cyklodopravy Zlínského kraje) s komfortním asfaltovým povrchem. Doplňkově bude cyklostezka vybavena dalším zařízením za účelem zvýšení komfortu uživatelů (odpočívky, stojany, odpadkové koše, altán).

Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt „Regionální cyklostezka č. 471 – páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín" z ROP Střední Morava, jehož předmětem je vybudování cyklostezky o šířce 3 m a celkové délce 3,54 km, byla podepsána dne 15. 11. 2013.

Celkové předpokládané výdaje projektu 20 170 830,68 Kč
Výše schválené dotace z ROP

13 847 118,57 Kč

Odkaz

Region soudržnosti Střední Morava www.rr-strednimorava.cz

Projekt byl schválen k financování Výborem Regionální rady dne 13.08.2012. Více na: http://www.rr-strednimorava.cz/folder/122/

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Juřenová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 246, email: petrajurenova@zlin.eu 

dokumenty ke stažení

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17