Regenerace panelového sídliště Malenovice - 3. etapa

Popis stavby

Cílem regenerace panelového sídliště je zejména zkapacitnění stávajících parkovacích ploch. Nové parkovací plochy jsou navrženy z důvodu trasování inženýrských sítí a podmínky rozebíratelné konstrukce, převážně ze zámkové dlažby.
Dalším cílem je oprava pěších komunikací, jejich havarijního stavu s lokálním rozšířením pro možnost příjezdu hasičských a sanitních vozů, zajištění bezpečného pohybu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Základní směrové trasování chodníků je vyhovující a respektuje stávající stav. Tato základní kostra bude doplněna o novou síť chodníků v trasách vyšlapaných pěšin, přístupu k dětskému hřišti a parkovištím. Povrch nových chodníků bude ze zámkové dlažby.
V rámci regenerace bude dále řešena rekonstrukce dětského hřiště a doplnění ploch pro komunální odpad.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Kubáč
tel.: +420 577 630 724
email: jaroslavkubac@zlin.eu