Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou poradní a iniciační orgány v oblasti dílčí tematické náplně strategie, svá doporučení předkládají koordinačnímu výboru. Úkolem pracovních skupin je podílet se na odborném definování obsahové náplně strategie. Pracovní skupiny usilují o nalezení komplexního řešení, které odpovídá věcnému zaměření příslušné části strategie. Dle potřeby plní pracovní skupiny další úkoly související se zpracováním strategie. V čele pracovních skupin stojí předsedové těchto skupin, kteří jsou současně členy koordinačního výboru.

Rada města Zlína schválila ustavení sedmi pracovních skupin pro tvorbu strategie a jedné pracovní skupiny pro implementaci strategie.

Pracovní skupiny pro tvorbu strategie
• Pracovní skupiny pro tvorbu strategie projednávají dílčí tematické oblasti strategie podle definovaných hlavních témat a hlavních cílů pracovních skupin (viz přiložený soubor) spolu s návrhy a výstupy zpracovatele strategie z analytické a návrhové části strategie.
• Pro účely zpracování strategie bylo vytvořeno sedm pracovních skupin pro tvorbu strategie zaměřených na jednotlivé tematické okruhy:
„Kvalita života" s předsedou Ing. Tomášem Krajíčkem,
„Vzdělání" s předsedou Mgr. Pavlem Simkovičem,
„Bezpečnost" s předsedou Ing. Milanem Kladníčkem, MBA,
„Doprava a technická infrastruktura" s předsedou Josefem Kocháňem,
„Územní plánování a urbanismus" s předsedou Ing. arch. Ivo Tučkem,
„Vstřícné město" s předsedou Mgr. Tomášem Langem,
„Vizionářská"s předsedou Ing. et Ing. Jiřím Korcem.
• Členy pracovních skupin pro tvorbu strategie jsou zástupci politické reprezentace města, pracovníci Magistrátu města Zlína a další experti a odborníci, jejichž oblast odbornosti odpovídá zaměření dané pracovní skupiny.

Pracovní skupina pro implementaci strategie
• Pro účely zpracování strategie byla vytvořena také pracovní skupina pro implementaci strategie s předsedou Ing. et Ing. Jiřím Korcem, projednávající implementační část strategie dle návrhů zpracovatele strategie. Pracovní skupina svou činnost zahájí v době, kdy začne probíhat tvorba implementační části strategie.
• Členy pracovní skupiny pro implementaci strategie jsou zejména pracovníci Magistrátu města Zlína, vedoucí věcně příslušných odborů a oddělení následně odpovědní za naplňování cílů strategie v jejich gesci.

Dokumenty ke stažení