Poplatky

Související odkazy

Platba poplatku za komunální odpad ve statutárním městě Zlíně v roce 2021

Vážení občané města Zlína, v roce 2021 platí obecně závazná vyhláška č. 7/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Zlína.

Dle této vyhlášky je pro rok 2021 zachována výše sazby, poplatku splatnost i způsob platby. S účinností od 1.1.2021 vznikne povinnost platit poplatek ve výši jedné roční sazby fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Od uvedené povinnosti jsou však osvobozeni poplatníci přihlášení na území SMZ, neboť tito platí poplatek již z titulu samotného přihlášení v obci, nejsou však zbaveni ohlašovací povinnosti. Tzn. že se musí přihlásit do evidenci i všichni vlastníci uvedených nemovitostí, poplatek budou však hradit pouze „mimozlínští".

Ani letos nebudou hromadně rozesílány poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad poštou. Poplatníkům, kteří mají zaevidovanou nebo ještě nahlásí e-mailovou adresu, budou podklady k platbě zaslány v průběhu měsíce března a dubna na e-mail. Ostatní poplatníci si musí úhradu a splatnost poplatku hlídat sami. Toto se netýká poplatníků, kteří hradí poplatek prostřednictvím byt. družstva Budovatel nebo Real Flat

Výše poplatku na poplatníka pro rok 2021:         600,-- Kč 

Děti do 18 let (ročník 2003 a mladší) a senioři nad 65 let (ročník 1956 a starší) platí 360,- Kč. Děti narozené v roce 2021 neplatí poplatek v roce 2021, budou zpoplatněny až v roce 2022.

Termín splatnosti poplatku: do 15. 5. 2021,
Poplatníci s nahlášenou pololetní periodou hradí poplatek do 15.5. za I. pololetí a do 15.9.2021 za II. pololetí.

Poplatek pro rok 2021 je povinna uhradit fyzická osoba přihlášena k pobytu ve Zlíně (i cizinci, přihlášení k pobytu ve Zlíně)

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají na území města Zlína ve vlastnictví  nemovitost (stavbu pro individuální rekreaci, byt, rodinný dům...), v nichž není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. V roce 2021 jsou od placení tohoto poplatku osvobozeny osoby, které jsou ve Zlíně přihlášené k pobytu, mimozlínští poplatek hradit musí.

Všichni poplatníci jsou však povinni splnit ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnili již v předchozím období, nebo došlo k její změně či zániku.

Ohlašovací povinnost:

 • do 15 dnů ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti,
 • poplatník je povinen ohlásit jméno, příjmení, místo pobytu, rodné číslo případně adresu pro doručování a údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
 • periodu platby (jednorázová platba nebo platba ve 2 stejných splátkách),
 • vlastník nemovitostí, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby, případně parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba umístěna,
 • vlastník bytu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinen také ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby (případně parcelní číslo pozemku, na němž je umístěna stavba s bytem), ve které se byt nachází a číslo bytu, případně jeho umístění v budově.

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

 1. které není nutno oznamovat ani dokládat (program nastaví automaticky):
 • poplatníci, kteří v roce 2021 dovrší 18 let věku a mladší,
 • poplatníci, kteří v roce 2021 dovrší 65 let věku a starší,
 • poplatníci, kteří se v roce 2021 narodí,
 • poplatníci s trvalým pobytem v nedostupných místech svozu,
 • poplatníci s trvalým pobytem v okruhu do 500 m od skládky Suchý důl,
 • poplatníci, kteří mají ve vlastnictví nemovitost, v nichž  není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
 1. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky musí během roku 2021 předložit platné doklady prokazující nárok. Jedná se o:
 • studenty ve věku 19 – 26 let, studující v denním či prezenčním studiu mimo Zlínský kraj (aktuální doklad o studiu),
 • držitele průkazu ZTP a ZTP/P – platný průkaz nebo rozhodnutí o přiznání správním orgánem s vyznačením právní moci!,
 • poplatníky, kteří žijí delší dobu v zahraničí (více než 10 měsíců v kalendářním roce),
 • poplatníky, kteří jsou umístěni v zařízeních sociální péče, ve výkonu trestu nebo vazby – potvrzení ze zařízení.

Poplatník je povinen předložit doklady k uplatnění osvobození nebo úlevy od poplatku nejpozději do 31.12. příslušného roku, ve kterém nárok vznikl. Pouze pro nárok vzniklý v prosinci lze doložit do konce ledna následujícího roku.  

 Způsob úhrady poplatku:

 • bezhotovostně převodem na účet č. 6369132/0800 s variabilním symbolem,
 • bezhotovostně přes platební terminál v rámci služby Portál občana na www.zlin.eu,
 • hotově v pokladně České spořitelny vkladem na účet č. 6369132/0800 (uvést variabilní symbol), platba je bez poplatku, dle otevírací doby České spořitelny,
 • hotově v pokladně Magistrátu města Zlína – budova radnice, dveře č. 108, je třeba znát variabilní symbol a částku.
 • Pokladní hodiny: PO a ST 8:00 – 17:00 h, ÚT 7:30 – 15:00 h, ČT a PA 7:30 – 14:00 h., nebo dle aktuální situace.

u České pošty - lze poslat složenkou, kterou si musí poplatník sám na poště vyplnit (musí znát č.účtu, částku a variabilní symbol – lze zjistit v kanceláři střediska místních poplatků), služba je zpoplatněna dle sazebníku České pošty

Upřednostněte úhradu převodem, v nezbytném případě platby v hotovosti (pokladna MMZL, pokladna České spořitelny nebo složenkou u České pošty), sledujte aktuální úřední hodiny a podmínky u uvedených institucí.

Správu poplatku (evidenci, změny, informace) řeší, příp. zodpoví nejasnosti:

Středisko místních poplatků

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína

Detašované pracoviště Zarámí 4421, dveře č. 232,  komunal@zlin.eu

 • Michaela Janečková – tel. 577 630 364
 • Hana Černocká – tel. 577 630 375

Důležité

 • Platbu hradí společný plátce za sebe a poplatníky (většinou členy rodiny) se svým variabilním symbolem, tak jak to má navedeno v evidenci prostřednictvím přihlášky.  Pozor na změnu společného plátce (úmrtí, rozdělení, stěhování, ….) – jiný variabilní symbol než minulý rok.
 • Doklady pro osvobození je třeba dokládat platné a v období, kterého se osvobození týká. Pokud nevíte, jestli je doklad správný nebo dostatečný, pošlete ho naskenovaný mailem. Pak budete informováni, zda je uznatelný nebo co je ještě potřeba doložit. Nelze uplatňovat osvobození nebo úlevu za minulé roky.
 • Pokud chcete vyřizovat nedoplatky za své blízké, musíte mít s sebou plnou moc.
 • Předkládáte-li doklad ze zahraničí, je třeba laický překlad do češtiny (úřední jazyk v ČR).
 • Pokud chcete vyplňovat a posílat formulář online přes www.zlin.eu, je potřeba elektronický podpis.

Doporučení

 • Platební údaje si uchovat pro příští období.
 • Nahlásit e-mailovou adresu na komunal@zlin.eu, pokud chcete být informováni o platbě e‑mailem. Lze nahlásit svou e-mailovou adresu i jiným osobám (příbuzným), kteří nemají svůj e‑mail.
 • Zkontrolovat si, zda máte uhrazen poplatek za předchozí období.
 • Aktualizovat veškeré změny v evidenci ve středisku místních poplatků.
 • Doporučujeme využívat elektronickou komunikaci, a také bezhotovostní platbu. Vyhnete se tak možné řadě v kanceláři nebo na pokladně.
 • K vyřizování si nezapomeňte s sebou vzít potřebné doklady. Nevíte-li jaké, informujte se telefonicky, možná ušetříte zbytečnou cestu.

Obecně závazná vyhláška a formuláře k poplatku