Popis činnosti oddělení školství a správy zařízení

 • Zajišťuje povinnosti obce vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v oblasti školství,
 • zajišťuje správu a metodické řízení příspěvkových organizací v působnosti odboru,
 • metodicky řídí příspěvkové organizace v působnosti statutárního města Zlína,
 • zajišťuje správu organizačních složek statutárního města Zlína:
  Jesle, M. Knesla 4056, Zlín
  Jesle, Tyršovo nábřeží 747, Zlín
  Jesle, Budovatelská 4820, Zlín
  Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín,  
 • zajišťuje činnost Komise výchovy a vzdělávání Rady města Zlína,
 • zabezpečuje organizačně konání pravidelných porad s řediteli ZŠ, MŠ, DDM ASTRA Zlín, Plavecké školy Zlín a vedoucímí OS,
 • zpracovává podklady (kontakty atd.) pro krizové řízení za ZŠ, MŠ, DDM, Plavecké školy a OS pro vedoucí odboru,
 • zajišťuje personální účast v komisích na dětských soutěžích, a to ve spolupráci s orgány policie, hasičů a organizacemi působícími v oblasti prevence a volnočasových aktivit pro děti a mládež,
 • připravuje dokumentaci při změnách vedoucích funkcí na ZŠ, Domu dětí a mládeže ASTRA Zlín, MŠ, Plavecké školy, včetně kontroly předávaného majetku,
 • zpracovává podklady pro tvorbu rozpočtu v oblasti investic, oprav a údržby,
 • spolupodílí se na zajišťování agendy spojené s využitím prostor objektů ve správě odboru, především pro mimoškolní výchovu a sport,
 • zpracovává řády školních hřišť, podklady pro aktualizaci cen za pronájmy školních hřišť a tělocvičen,
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkursních komisí při konkursních řízeních na ředitele základních škol, mateřských škol, DDM a Plavecké školy,
 • vypracovává obecně závazné vyhlášky týkající se školství,
 • podílí se na práci inventarizační komise,
 • tvoří zřizovací listiny jednotlivých příspěvkových organizací a organizačních složek,
 • zabezpečuje zápis a změny do obchodního rejstříku a do školského rejstříku,
 • řeší stížnosti a podněty občanů, rodičů a pedagogů související se školstvím, a to ve spolupráci s právníkem MMZ,
 • zpracovává agendu související s řešením pojistných událostí u majetku,
 • spolupodílí se na zabezpečení inventarizace u základních a mateřských škol, DDM ASTRA Zlín, Plavecké školy Zlín a OS,
 • zodpovídá za zpracování plánů oprav a údržby a zajišťuje technickou dokumentaci a připravenost těchto plánů,
 • zajišťuje opravy a údržbu majetku ve správě odboru,
 • zajišťuje materiální a technickou vybavenost školských zařízení,
 • kontroluje kvalitu stavebně technických prací realizovaných v rámci činnosti odboru, vyřizuje reklamace provedených prací,
 • zpracovává podklady pro výběrová řízení a organizuje výběrová řízení dle platné legislativy a vnitřních norem,
 • zadává zpracování dokumentace a podkladů pro žádosti o dotace, projektové dokumentace a znaleckých posudků k plánovaným opravám,
 • řeší případné havarijní stavy vzniklé při provozu organizačních složek a příspěvkových organizací,
 • zajišťuje periodické revize vyplývající ze zákona a zajišťuje odstranění závad z revizí zdravotnických zařízení,
 • spolupracuje s ORIA při přípravě investičních akcí, které souvisí se školskými a zdravotnickými zařízeními (Jesle a Rehabilitační stacionář),
 • spolupracuje s ostatními subjekty v oblasti sportu a tělovýchovy,
 • zpracovává články do místního tisku, týkající se svěřeného úseku činnosti,
 • zabezpečuje tisk a distribuci letáků pro zápis žáků do 1. tříd a podávání přihlášek k předškolnímu vzdělávávní,
 • zpracovává statistické údaje a hlášení,
 • vede evidenci o uzavření jednotlivých organizací v době prázdnin.
 • zajišťuje přípravu a zpracování rozpočtu za odbor, organizační složky, zřízené příspěvkové organizace v působnosti odboru, včetně jeho úprav formou rozpočtových opatření,
 • usměrňuje a provádí kontrolu čerpání rozpočtů odboru, organizačních složek a příspěvkových organizací,
 • kontroluje účelovost čerpání účelových prostředků z vyšších rozpočtů a zajišťuje jejich vyúčtování,
 • v návaznosti na schválený rozpočet zajišťuje tvorbu a sumarizaci platebních kalendářů zřízených příspěvkových organizací,
 • ve vztahu k finančnímu toku v rámci rozpočtu města kontroluje a usměrňuje výši čerpání dle těchto platebních kalendářů,
 • provádí kontrolu finančních toků mezi městem Zlínem a příspěvkovými organizacemi v návaznosti na rozpočet města a jejich účelové využití,
 • zajišťuje evidenci rozvah a výkazů zisku a ztrát za sledovaná období u příspěvkových organizací zřízených městem,
 • zajišťuje evidenci výpisů z účtů u těchto organizací s rozpisem použití zůstatků finančních prostředků,
 • zpracovává smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací, provozních příp. investičních příspěvků vyplývajících ze schváleného rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím aj. subjektům,
 • spolupracuje s odborem ekonomiky a majetku a majetkovou komisí v oblasti pronájmů nebytových prostor ve správě odboru,
 • provádí výkon státní správy v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností dle školského zákona č. 561/2004 Sb.:
  • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu školám a školským zařízením v územním obvodu obce s rozšířenou působností,
  • zpracovává a předkládá Krajskému úřadu Zlínského kraje rozbory hospodaření za školy a školská zařízení,
  • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem dle závazného postupu  vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem financí,
  • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a účetních finančních výkazů za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti,
  • zpracovává podklady a sestavuje rozpočet v oblasti přímých neinvestičních nákladů pro 60 školských příspěvkových organizací (37 je zřizovatelem město Zlín, 23 organizací zřídily obecní úřady v působnosti města Zlína), zejména prostředků na platy (nárokových a nenárokových složek platů) a na ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a odstupné; stanoví ostatní přímé neinvestiční prostředky (na odvody do soc. a zdrav. fondů, na učebnice a školní potřeby, na učební pomůcky, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků aj.),
  • metodicky vede a poskytuje poradenství školským příspěvkových organizacím v oblasti zpracování statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství.