Popis činnosti oddělení

 • Koordinuje činnosti a projekty ve všech oblastech prevence kriminality a sociálně patologických jevů na území města Zlína (oblast primární, sekundární a terciální prevence),
 • aktivně spolupracuje především s Preventivně informačním oddělením (PIO) Policie ČR a Městskou policií Zlín při vytváření programů a postupů s cílem snížit kriminalitu ve městě,
 • podílí se na zpracování a relizaci "Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a sociálně patologických jevů na místní úrovni",
 • zajišťuje organizaci vlastních akcí a realizuje vlastní projekty v dané oblasti,
 • zpracování koncepční materiály města z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů,
 • zajišťuje správu sportovních zařízení statutárního města Zlína,
 • zajišťuje správu objektů těchto zařízení patřících do majetku města,
 • zajišťuje správu organizační složky statutárního města Zlína:
  Střediska volného času - Ostrov radosti,
 • zpracovává agendu dotací z Fondu zdraví,
 • zpracovává agendu dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy,
 • zpracovává agendu dotací z rozpočtu města na úhradu nákladů tělovýchovným zařízením a na úhradu provozu veřejných koupališť,
 • organizuje "Vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů Zlína",
 • zajišťuje činnost Komise tělovýchovy, mládeže a sportu Rady města Zlína,
 • zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek označených modrým pruhem pro osoby provozující zdravotnické zařízení, zařízení ústavní soc. péče nebo odborné veterinární činnosti s místem výkonu ve správním obvodu města Zlína dle zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky Min. zdravotnictví ČR č. 54/2008 Sb., o způsobu předpisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů a dle vyhlášky č. 405/2008, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb.,
 • administrativně zabezpečuje korespondenci s dárci krve ze Zlína - držiteli Zlaté medaile MUDr. Jánského,
 • zajišťuje organizaci vlastních akcí a kampaní v dlouhodobém projektu "Zdravé město Zlín",
 • projednává přestupky dle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění; dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích; dle zákonač. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
 • spolupracuje s Krajským úřadem Zlínského kraje, oddělením vnějších vztahů,
 • spolupracuje s nestátními subjekty působícími v oblasti prevence kriminality na území města Zlína,
 • vytváří a zajišťuje informační systém v oblasti prevence kriminality, informační servis - setkávání státních a nestátních subjektů na území města Zlína,
 • koordinuje výkon samosprávy v městem řízené a zřízené příspěvkové organizaci - Linka SOS Zlín, p.o.
  Linka SOS - linka důvěry s nepřetržitou pracovní dobou, zajišťuje bezprostřední telefonický kontakt a kvalifikovanou pomoc občanům v tísni formou telefonického rozhovoru nebo internetové poradenství e-mailovou poštou:
  SOS@zlin.cz nebo formulářem z internetových stránek Linky SOS: www.soslinka.zlin.cz.
  Internetová prezentace "Schránka SOS" na www.sos.zlin.cz a její internetové poradenství je určeno pro školní mládež.