Podnikatelské prostředí ve Zlíně

Výsledky průzkumu

V srpnu a září 2006 byl mezi významnými podnikatelskými subjekty ve Zlíně proveden nezávislou poradenskou firmou Berman Group průzkum ke zjištění stavu podnikatelského prostředí. Pro účast v průzkumu bylo osloveno 80 rozhodujících zlínských zaměstnavatelů ve všech důležitých odvětvích mimo veřejnou správu. Průzkumu se přímo zúčastnilo 53 firem. Průzkum byl prováděn formou strukturovaného dotazníku. Zde jsou stručné výsledky průzkumu:

Pozitivní zjištění
 

  • Pozitivní hodnocení současné situace. Místní podniky hodnotí svou vlastní současnou situaci vesměs dobře (i do budoucna), jak subjektivně (vnímaná kvalita zaměstnanců), tak objektivně (počet zaměstnanců a růst, investiční očekávání, růst prodeje).
  • Organizovanost a angažovanost soukromého sektoru. Ve srovnání s jinými městy se projevuje aktivnější přístup místních podniků k řešení problémů (více projektů na čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU, investice do expanzí - výstavby nových provozů namísto přesunu výroby z města).
  • Růst počtu pracovních míst. Celkový počet zaměstnanců všech 53 dotazovaných podniků je stabilní a v brzké době má v těchto podnicích vzniknout dalších až 400 pracovních míst.
  • Vysoká míra nových investic. V tomto a příštím roce 19 firem plánuje investovat do rozšíření výroby a modernizace svých technologií více než 800 milionů Kč.
  • Nově příchozí firmy diversifikují místní ekonomiku. Rozvoj průmyslové zóny a vstřícnost radnice v uplynulých letech k podpoře podnikání vedly k tomu, že se ve městě etablovala řada nových investorů.

Negativní zjištění

  • Nespokojenost s podporou podnikání. Obecně převažuje aktuálně negativní nálada mezi firmami ohledně podpory podnikání ve Zlíně.
  • Roste tlak na trhu práce v exponovaných oborech. Město začíná pociťovat nedostatek pracovníků v některých profesích - zejména technicky orientovaných a v řemeslech.
  • Tlak na inovace a růst produktivity. Podniky začínají ztrácet výhody vstupu na západní trhy plynoucí z nižších nákladů práce a výhodného kurzu koruny nebo se těžko vyrovnávají s konkurencí z levných asijských zemí.
  • Pomalejší tempo internacionalizace místní ekonomiky. Zlínské firmy v průměru ještě nejsou dostatečně zaměřeny na export, vývoj a inovace.


Podniky také hodnotily charakteristiku podnikatelského prostředí Zlína. Jako pozitivní prvek v místním podnikatelském prostředí je uváděna zejména podnikatelská tradice pocházející z baťovského období, následuje obecné vnímání kvalifikovanosti pracovních sil a vzdělanostní úroveň obyvatelstva (univerzita), atraktivní okolí města, dobrý stav životního prostředí, množství zeleně ve městě. Pozitivně hodnocena byla také kvalita života ve Zlíně nebo např. kvalita dodavatelů v regionu.

Za největší problém je považována dopravní dostupnost města, především absence dálničního (ale i leteckého) napojení. Dalším negativním faktorem je nedostatek kvalifikované pracovní síly v určitých (zejména strojírenských) oborech, image příhraničního regionu na východě republiky a neexistující nebo nedostatečně známá strategie budoucího rozvoje města, práce s občany, vlastní výkon činností magistrátu.
Mezi nejspokojenější patří obuvnické a plastikářské firmy. Strojírenské firmy velmi špatně hodnotí dostupnost pracovní síly. Stavební firmy nejhůře vnímají spolupráci se školami.

Celkové hodnocení místní správy a veřejných institucí se pohybuje na průměrné úrovni. Hodnocení města jako místa pro podnikání je spíše průměrné.

(zpracováno dle nezávislé analýzy provedené firmou Berman Group)