PAMÁTKOVÁ PÉČE: Památky, sakrální stavby a umělecká díla, finanční příspěvky na obnovu kulturních památek

dokumenty ke stažení

Ve výše uvedených přehledech naleznete všechny nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, a to na území města Zlína i na území obcí, které spadají do správního obvodu města Zlína jako obce s rozšířenou působností.

Na území města se však nalézají další nejrůznější objekty památkového charakteru, o něž se odbor kultury a památkové péče stará, pokud jsou v majetku města. Jde o různé objekty - kříže, boží muka, památníky, a také umělecká díla. Jejich přehled je rovněž výše uveden.

Statutární město Zlín prostřednictvím odboru kultury a památkové péče každoročně administruje dva dotační programy Ministerstva kultury:

- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Veškeré informace k programu jsou uvedeny zde: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

- Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Veškeré informace k programu jsou uvedeny zde: https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html