Oprava chodníku třída Tomáše Bati 81. budova - křižovatka Prštné

Popis akce:

     Stavební objekt SO 101.1 ZÁLIV BUS ZASTÁVKY je součástí projektu celé opravy chodníku podél tř.T.Bati ve Zlíně v úseku od 81.budovy po křižovatku Prštné (u Intersparu). Oprava chodníku je povolena spec.stavebním úřadem Magistrálu Města Zlína na základě projektu DSP. Pouze samotný SO 101.1 ZÁLIV BUS ZASTÁVKY, jako součást krajské silnice I/49, spadá do kompetence krajské-ho spec.stavebního úřadu Zlínského kraje.
    Projekt DSP opravy chodníku řeší úsek chodníku pro pěší ve Zlíně, po pravé straně tř.T.Bati, me-zi 81.budovou Baťova a reálu a přechodem pro chodce v křižovatce Zlín-Prštné (u Intersparu).
Tř.T.bati je v tomto úseku čtyřproudá silnice I/49, po obou stranách opatřená chodníkem, odděle-ným od vozovky zeleným dělícím pásem. Chodník po levé straně je opravován podle jiného projektu. Předchozí úseky chodníku – podél 21.budovy, křižovatkou Antonínova, zastávkou MHD Poliklinika a podél obnovené tovární zdi před 71.budovou, už byly opraveny dříve. Od 81.budovy po křižovatku v Prštném je pravostranný chodník v původním provedení z litého asfaltu, místy značně narušeném.  Chodník ve svých detailech nesplňuje nové požadavky na bezpečnost a bezbarierovost. Proto tento projekt navrhuje opravu chodníku s doplněním chybějících bezpečnostních a bezbariérových prvků.
Oprava chodníku bude spočívat v rozebrání stávající konstrukce chodníku z litého asfaltu a polo-žení nové konstrukce, směrově i výškově vedené v trase chodníku stávajícího. Nová konstrukce chodníku je navržena s krytem z betonové dlažby 30x30 tl.8cm na štěrkových podkladních vrstvách.
Oprava chodníku končí s koncem původního povrchu chodníku z litého asfaltu. Dříve opravený chodník od přechodu prochodce v křižovatce Prštné u Intersparu, provedný dnes z betonové zámkové dlažby, nebude podle tohoto projektu opravován.
V rámci opravy chodníku bude provedena také úprava veřejného osvětlení – některé stožáry bu-dou zrušeny a světla z nich přeložena na blízké sloupy trakčního vedení trolejbusů, zbývající stožáry budou vyměněny, v celém úseku opravy chodníku bude provedena výměna kabelů VO. Bude posíleno osvětlení místa pro přecházení s novým děl.ostrůvkem. Podrobněji viz IO401 Veřejné osvětlení.

Součástí chodníku je i dvojzastávka BUS a MHD Zahradnická s podchodem. Zastávka MHD je opatřena kasselského bezbarierovým zastávkovým obrubníkem a chodník/nástupiště je již vydláž-děn ze zámkové dlažby – v této části není potřeba chodník opravovat. Přilehlá autobusová zastávka, využívající spolu s MHD zastávkou společný záliv přilehlé komunikace I/49, je zatím ještě v původním stavu s žulovým obrubníkem a chodníkem/nástupištěm z litého asfaltu a bude tedy spolu s dalším chodníkem opravena, opatřena zastávkovým bezbarierovým obrubníkem, signálním pasem, novým označníkem atd. Projekt navrhuje prodloužení BUS zastávky o cca 8m (8m nástupní hrana + 2m přechodový obrubník + 15m nájezdový „klín“ a značka IJ4ce), na úkor části zálivu využívané pro krátkodobé parkování před 91.budovou, s předsazením svislé značky začátek zastávky tak, aby mohly v zastávce pohodlně zastavit najednou nejméně 2 autobusy linkové přepravy a nebránily jim v tom automobily parkující v první polovině dlouhého společného zálivu. Na délku nového bezbariérového zastávkového ob rubníku BUS zastávky bude provedena výměna pojížděné konstrukce zálivu – stávající cementoasfaltový povrch, a v prodloužení zastávky také stáv.žulová kostka, budou na-hrazeny novým betonovým krytem.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email: hanavecerkova@zlin.eu