Oddělení veřejnosprávní kontroly

Adresa

statutární město Zlín
Magistrát města Zlína
oddělení veřejnosprávní kontroly
nám. Míru 12
760 01 Zlín

Sídlo

Magistrát města Zlína
oddělení veřejnosprávní kontroly
Zarámí 4421
760 01 Zlín

vedoucí oddělení

Ing. Pavel Pelc
tel.: 577 630 333
e-mail: pavelpelc@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dagmar Janálová, Bc.
tel.: 577 630 331
e-mail: dagmarjanalova@zlin.eu

Zaměstnanci oddělení se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St :  8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Související odkazy

Právní normy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Činnosti oddělení

Zajišťuje výkon veřejnosprávní kontroly, zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
V rámci své působnosti:
 • zpracovává plány veřejnosprávních kontrol na místě u:
  • příspěvkových organizací zřizovaných SMZ,
  • žadatelů o veřejnou finanční podporu a
  • příjemců veřejné finanční podpory
 • dle zákona o finanční kontrole provádí u výše uvedených subjektů veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky,
 • vyhotovuje protokol o kontrole,
 • vyhotovuje zprávu z veřejnosprávní kontroly, která je určena vedení SMZ a příslušným útvarům SMZ,
 • v návaznosti na učiněná zjištění doporučuje příslušná opatření, a v případě potřeby koordinuje jejich realizaci,
 • ukládá odvody za porušení rozpočtové kázně a koordinuje postup při jejich vymáhání,
 • v případě, že v návaznosti na výsledky veřejnosprávních kontrol vznikne potřeba vymáhání náhrady škody, koordinuje další postup pro její uplatnění a vymožení, případně pro uplatnění trestní odpovědnosti,
 • zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol a předkládá ji v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí
 • zajišťuje v rámci předmětu své činnosti konzultační činnost pro poskytující útvary, příspěvkové organizace SMZ a pro žadatele o veřejnou podporu a příjemce veřejné podpory.