Odbor vnitřní správy

Adresa

budova MMZ
nám. Míru 12
761 40 Zlín

Sídlo

Odbor vnitřní správy
nám. Míru 464
760 01 Zlín

Vedoucí

Jelínek Jiří, Ing.
tel.: 577 630 400
e-mail: jirijelinek@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Jitka Křižková
tel.: 577 630 402
e-mail: jitkakrizkova@zlin.eu

Zaměstnaci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Související odkazy

Právní normy

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Činnost odboru

zajišťuje činnosti v oblasti samostatné působnosti smZ:

 • poskytuje servis ostatním odborům a oddělením smZ,
 • vykonává správu a údržbu administrativních budov, nebytových prostor a zajišťuje úkoly spojené s jejich provozem,
 • spravuje Fond kulturních a sociálních potřeb,
 • zajišťuje zásobování smZ kancelářským a papírenským materiálem,
 • zabezpečuje autoprovoz smZ, vč. školení zaměstnanců,
 • vykonává činnost BOZP,
 • činnost hlavního energetika - metodická, koordinační a kontrolní činnost v organizacích řízených městem a jeho organizačních složkách.

Oddělení vnitřní správy

 • provoz budovy radnice a detašovaných pracovišť MMZ,
  zajišťuje úklid, údržbu, opravy a drobné investice v těchto objektech.

Oddělení hospodářské správy

 • zajišťuje služby spojené s provozem nebytových prostor ve správě odd., tj. úklid, údržba, opravy a drobné investice, 
 • hospodaří s energiemi, sleduje spotřebu, provádí vyúčtování energií nájemcům,
 • provádí přefakturace spotřeby energií z kulturních a jiných společenských akcí na venkovních prostranstvích smZ,
 • koordinuje zabezpečení telekomunikačních služeb pro smZ,
 • provádí technické zabezpečení - zasedání Zastupitelstva smZ, veřejných setkání s občany, pro potřeby krizového štábu a dalších jednání odborů MMZ, při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcích smZ,
 • zabezpečuje pronájem obřadní síně a konferenčních místností.

Oddělení spisové a archivní služby

 • zabezpečuje archivní, spisovou a skartační službu smZ,
  činnost podatelen, vč. služby datových schránek.
 • správa elektronické úřední desky