Odbor školství

Adresa

Magistrát města Zlína
Odbor školství 
nám. Míru 12
760 01  Zlín

Sídlo

Magistrát města Zlína
Odbor školství
Zarámí 4421
760 01  Zlín

Vedoucí Odboru školství

Mgr. Milan Smola
tel.: 577 630 300
e-mail: milansmola@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Bc. Ivana Paštěková
tel.: 577 630 390
e-mail: ivanapastekova@zlin.eu

Adresy pro přímá elektronická podání

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St :  8:00 - 17:00 hodin
Út, Čt, Pá:  po domluvě

Související odkazy

Činnost odboru

V rámci státní správy zabezpečuje výkon přenesené působnosti vůči 23 příspěvkovým organizacím, zřizovaných okolními obcemi, které spadají pod obec s rozšířenou působností - Zlín. Zajišťuje efektivní správu organizačních složek zřízených městem v oblasti své působnosti - jesle, a objektů těchto zařízení patřících do majetku města. Provádí a koordinuje činnosti v oblasti školství, zdravotnictví a mládeže (ZŠ, MŠ, Dům dětí a mládeže Astra, Plavecká škola Zlín) a organizačních složek (Jeslí a Rehabilitačního stacionáře), dle

 • zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR,
 • Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., kterým se přijímá Úmluva o právech dítěte,
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zák. č. 85/1990, o právu petičním,
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p.p., pro některé vybrané účetní jednotky,
 • zák.  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění,
 • zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád,
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
 • vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách,
 • zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
 • zák. č. 18/1997 Sb., atomový zákon a o změně a doplnění některých zákonů,
 • vyhlášky  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,
 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
 • vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ČSN 1176, 1177, ČSN 334590, 50 131,
 • zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
 • zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád,
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
 • zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlohodobých záměrů a výročních zpráv,
 • vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,
 • zákon č. 133/1982 Sb., o požární ochraně,
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Do působnosti odboru patří OZV města Zlína č. 01/2019,  o školských obvodech základních a mateřských škol. 

Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise výchovy a vzdělávání.

OZV oškolských obvodech ZŠ a MŠ