Odbor městské zeleně

ZLÍN - MĚSTO STROMŮ

Adresa

budova MMZ
Zárámí 4421
761 40 Zlín

Vedoucí odboru

Ivo Divoký, Ing.
tel.: 577 630 960
e-mail: ivodivoky@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ivo Divoký, Ing.
tel.: 577 630 960
e-mail: ivodivoky@zlin.eu

Zaměstnaci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St :  8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Související odkazy

Právní normy

  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
  • vyhl. č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,
  • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
  • zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
  • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
  • zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
  • zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
  • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
  • zák. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
  • zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
  • zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství.
  • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  • zák. č 255/2012 Sb,, kontrolní řád

Činnosti odboru

Odbor městské zeleně je rozdělen na dílčí oddělení

  • oddělení státní správy lesů myslivosti a rybářství
  • oddělení městské zeleně,
  • oddělení státní správy lesů.

Do působnosti odboru patří tyto OZV města Zlína

  • O místních poplatcích za užívání veřejného prostranství,
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o ochraně veřejné zeleně
  • Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o podmínkách užívání dětských hřišť a sportovišť v majetku statutárního města Zlína

Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise životního prostředí RMZ společně s OŽPaZ a správu Ekofondu společně s OŽPaZ.

Oddělení lesů

  • zodpovídá za plnění lesního hospodářského plánu na svěřeném majetku,
  • zajišťuje prodej dříví,
  • zodpovídá za naplánování rekreační funkce obecních lesů pro veřejnost,
  • zastupuje město Zlín ve všech řízeních mimo majetkové změny.

Oddělení městské zeleně

  • zodpovídá za koncepci tvorby a údržby městské zeleně,
  • provádí výsadby zeleně, ořezy a probírky dřevin,
  • udržuje čistotu zelených ploch, provádí sečení trávníků,
  • provádí opravy dětských hřišť a sportovišť, novou výstavbu po dohodě s ORIA,
  • provádí instalaci laviček, zábran a ochranných prvků dřevin ve spolupráci s ostatními odbory a zodpovídá za údržbu stávajících jim svěřených prvků městského mobiliáře,
  • prodává řezané květiny,
  • zajišťuje produkci sadovnického materiálu ve školce,
  • provádí kontrolu údržby zeleně v městských částech,
  • přebírá činnosti dodavatelů údržby zeleně,
  • zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí odboru ve spolupráci s ORIA,
  • zapojuje veřejnost při rozhodovacích procesech,
  • stanovuje podmínky záborů veřejné zeleně pro ochranu zeleně při stavební či jiné činnosti ve spolupráci s ostatními odbory,
  • projednává jiné správní delikty podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na úseku obecně závazných právních předpisů obce spadajících do působnosti odboru včetně ukládání sankcí,
  • ve spolupráci s OCRVaVV provádí údržbu a čištění městského mapového orientačního systému,
  • vyhlašuje soutěž pro veřejnost "Rozkvetlé město".

Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství

  • rozhoduje o odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) nebo omezení jejich využívání o výměře do výměry 1 ha,
  • rozhoduje o pochybnostech,zda se jedná o PUPFL,
  • vydává závazné  stanovisko "Souhlas s umístěním stavby nebo využitím území do 50 m od okraje lesa"
  • stanovuje podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese,
  • uděluje či odnímá licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,
  • vydává souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny PUPFL,
  • zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesa do výměry 50 ha,
  • ustanovuje a ruší lesní stráže,
  • vede správní řízení za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
  • ustanovuje mysliveckého hospodáře k návrhu uživatele honitby,
  • povoluje lov některých druhů zvěře mimo dobu jejího lovu,
  • rozhoduje o uznání honitby, povoluje změny honitby,
  • zařazuje honitby do jakostních tříd a stanovuje minimální a normované stavy zvěře,
  • vydává lovecké lístky,
  • povoluje výjimky ze zakázaných způsobů lovu zvěře,
  • rozhoduje o snížení stavů zvěře v honitbě,
  • registruje honební společenstva,
  • kontroluje plnění plánů mysliveckého hospodaření v honitbě,
  • povoluje lov na nehonebních pozemcích,
  • eviduje a zpracovává statistické hlášení - záznamů o honitbě a mysliveckém hospodaření,
  • eviduje honitby v obvodu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, eviduje smlouvy o pronájmu honiteb,
  • vede správní a přestupková řízení pro porušení zákona o myslivosti,
  • ustanovuje a ruší myslivecké stráže na návrh uživatele honitby,
  • na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti,
  • vydává a odebírá rybářské lístky,
  • projednává přestupky a správní delikty dle Zákona o rybářství.
  • rozhodují o uložení pokud podle zákona o reprodukčním materiálu
  • vykonávají dozor nad dodržováním zákona o reprodukčním materiálu