Odbor majetkové správy

Aktuálně:

Nájemné po dobu nouzového stavu

Žádosti o úlevy týkající se nájemného bytů a nebytových prostor, které nám byly v posledních dnech doručeny na e-mail najem@zlin.eu, budou postupně projednávány. O jejich výsledku budeme žadatele informovat jednotlivě.

Adresa

Magistrát města Zlína
Zarámí 4421
760 01 Zlín

Vedoucí odboru

Ing. Eva Husáková
tel.: 577 630 327
e-mail: evahusakova@zlin.eu

Úřední hodiny

Po, St: 8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Související odkazy

 

Oddělení pozemkové správy

Zejména:

 • provádí souhrnné práce k zajišťování činnosti samosprávy při nakládání s pozemky ve vlastnictví SMZ ve spolupráci s dotčenými odbory MMZ (OPP, OD, OSaDŘ, odKP, OMZ, OŽPaZ, ORIA a OE) dle pravidel pro nakládání s nemovitým majetkem SMZ a v souladu s přijatými usneseními RMZ a ZMZ,
 • připravuje a uzavírá smlouvy:
  • o převodu pozemků SMZ, tj. kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy, 
  • o zřizování služebností (věcných břemen) na pozemcích SMZ,
  • o právu provést a umístit stavbu na pozemcích SMZ,
  • o nájmu pozemků SMZ pro uložení technické infrastruktury na pozemky SMZ, zastavěných soukromými objekty (garážemi), pro zahrádkářské účely (dle podmínek OMZ a OŽPaZ), pro realizaci přístaveb baťovských domů v lokalitách městské památkové zóny (dle podmínek OPP a OKaPP)
  • o pachtu pozemků SMZ pro zemědělské využití dle podmínek OŽPaZ a OMZ,
  • o výpůjčce pozemků SMZ pro umístění oplocení, parkovací stání či jiné zpevněné plochy v lokalitách městské památkové zóny (dle podmínek OPP a OKaPP), pro účely vybudování sjezdů z komunikace, pro umístění lešení a zařízení staveniště (dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OD),
 • veškeré smluvní vztahy řeší ve spolupráci s OP, smluvní vztahy s finančním plněním (nájemní a pachtovní smlouvy, kupní, směnné) konzultuje s OE,
 • vkládá a eviduje smlouvy na pozemky SMZ zpracované OMS do programu CW – Nemovitý majetek,
 • vyřizuje nevypořádané majetkové vztahy mezi SMZ a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s historickým majetkem obce,
 • spolupracuje se Státním pozemkovým úřadem ČR při provádění pozemkových úprav
 • spolupracuje s katastrálním úřadem při identifikaci parcel a vyhledávání listinných dokumentů k pozemkům,
 • v rámci projednávání majetkových dispozic s pozemky SMZ provádí místní šetření, včetně následné kontroly řádného užívání pozemků SMZ v souladu s ujednáními ve smlouvách,
 • účastní se zaměřování pozemků při geometrickém oddělování pozemků SMZ nebo vytyčování průběhu hranic pozemků SMZ,
 • vykonává pro SMZ opatrovnickou agendu v řízeních podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,
 • zajišťuje správu, evidenci a kontrolu pohledávek z majetkových vztahů k pozemkům SMZ uzavřených v rámci OMS,
 • zabezpečuje vyhotovování znaleckých posudků, zajišťuje podklady pro jejich vypracování,
 • zajišťuje ostatní doklady, které jsou zapotřebí k vypracování smluvních vztahů (archiv stavebního úřadu, katastrální úřad),
 • zajišťuje provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,
 • vede evidenci a provádí ve spolupráci s OKP aktualizaci podpisových vzorů na Katastrálním úřadu pro Zlínský kraj v souladu s kompetencemi schválených členů ZMZ,
 • eviduje smlouvy s provozovateli technické infrastruktury zpracované ORIA a dále řeší případné dodatky k těmto smlouvám,
 • vyjadřuje se k žádostem o napojení na technickou infrastrukturu v majetku SMZ a vedení inženýrských sítí,
 • organizačně a administrativně zajišťuje činnost Majetkové komise Rady města Zlína

Oddělení správy nebytových domů

Zejména:

 • zajišťuje správu a majetkoprávní vztahy svěřeného majetku, zejm. garáží a nebytových prostor
 • zpracovává návrhy komerčního a obchodního využití majetku města (nebytových prostor a budov pronajímaných či využívaných jinými subjekty v gesci oddělení správy nebytových domů) včetně ekonomických analýz a návrhů na svěření majetku jiným subjektům,
 • zajišťuje komplexní majetkoprávní agendu k výše uvedenému majetku, zejm. komunikace s nájemci, přijímání žádostí, vypracování podkladů k projednání majetkových dispozic v rámci úřadu a v orgánech obce (zveřejnění záměru, schválení), vypracování příslušné smlouvy (nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, dodatky ke smlouvám, výpovědi smluv), konzultace s právníkem,
 • zajišťuje technickou správu svěřených objektů a prostor
 • nastavuje systém pravidelné údržby svěřeného majetku

Oddělení správy bytových domů

Zejména:

 • provádí souhrnné práce k zajišťování činnosti samosprávy při nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Zlína ve spolupráci s dotčenými odbory MMZ (OSV, OSaDŘ, odd.KP, OMZ, OŽPaZ, ORIA a OE) a organizacemi, zabezpečujícími správu bytových a nebytových prostor v bytových domech, dle pravidel pro nakládání s nemovitým majetkem SMZ a v souladu s přijatými usneseními RMZ a ZMZ,
 • vyhotovuje nabídky na odprodej bytového fondu a garáží, prohlášení vlastníka, připravuje a uzavírá smlouvy o převodu bytů a nebytových prostor SMZ a zabezpečuje veškeré činnosti související s prodejem obecního bytového fondu,
 • zabezpečuje vyhotovování znaleckých posudků, zajišťuje podklady pro jejich vypracování,
 • zajišťuje ostatní doklady, které jsou zapotřebí k vypracování smluvních vztahů (archiv stavebního úřadu, katastrální úřad),
 • zajišťuje provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,
 • smluvní vztahy s finančním plněním (nájemní, kupní) konzultuje s OE, veškeré smluvní vztahy řeší ve spolupráci s OP,
 • realizuje záznamovou povinnost v případě poskytnutí podpory de minimis u přímých prodejů,
 • komplexně vede agendu žadatelů o všechny typy městských bytů,
 • vyhotovuje nájemní smlouvy, dodatky k nájemním smlouvám a dohody o ukončení nájmu a to ve vztahu k bytovému fondu, garážím, garážovým stáním a dalším spravovaným nemovitostem,
 • kontroluje užívání bytů,
 • podává návrhy o vyklizení bytů (obytných místností),
 • vede agendu přechodů nájmu bytů, výměn bytů, ubytoven SMZ,
 • vede seznam uvolněných bytů a evidenci nájemních smluv,
 • vypracovává dohody na rušení předkupního práva, včetně předkládání k zápisu do katastru nemovitostí,
 • zpracovává návrhy na rušení údaje o místu trvalého pobytu v městských bytech pro Odbor občansko-správních agend Magistrátu města Zlína v případě státní přísl. České republiky a v případě cizích státních přísl. zpracovává návrhy na zrušení údaje o místu trvalého pobytu na Ministerstvo vnitra ČR – Odbor azylové a migrační politiky,
 • zajišťuje evidenci všech smluv v programu registr poplatků a provádí jeho kontrolu a opravy v souladu s účetnictvím a zařazení dle číselníku do jednotlivých katastrálních území,
 • vypracovává podrobný přehled dlužníků s měsíční aktualizací pro odd. pozemkové správy,
 • připravuje vlastníky domů na založení společenství vlastníků jednotek, zastupuje statutární město Zlín na první schůzi shromáždění společenství vlastníků jednotek dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • provádí legalizaci podpisů a vidimaci listin,
 • archivuje dokumentaci ke smluvním vztahům na byty, garáže a garážová stání SMZ v souladu se spisovým řádem
 • v oblasti evidence nájemného bytů, nebytových prostor, garáží a garážových stání provádí sledování měsíčních předpisů záloh za služby spojené s bydlením a odsouhlasení s účtárnou, dle platných předpisů vypočítává a předepisuje úhrady za užívání bytů, nebytových prostor a garáží, zajišťuje podklady pro vyúčtování služeb a vyúčtování nákladů a záloh, na základě žádosti nájemníka, popř. uživatele nebytového prostoru, sepisují uznání dluhu (splátkový kalendář) k úhradě dluhu se splatností do 18 měsíců,
 • předkládá ke schválení do RMZ a Komise bytového hospodářství RMZ materiály na schválení výpovědí z nájmu z důvodu neplacení nájemného, včetně následující potřebné korespondence – odeslání výpovědi a následné kontroly plateb a další materiály (proplacení nákladů na opravy, prominutí nájemného apod.).
 • zajišťuje podklady pro přihlášení dalších osob k stávajícímu nájemci,
 • provádí hlášení změny na SIPO, upravuje zálohy na služby spojené s bydlením a připravuje k ročnímu zúčtování,
 • odpovídá za včasné vystavení upomínek a následných výzev před žalobou pro neplatiče bytů, nebytových prostorů a garáží
 • vyhotovuje evidenční a výpočtové listy a splátkové kalendáře pro nájemce. S oddělením vymáhání pohledávek konsultuje vrácení přeplatků z důvodu případných dalších pohledávek vůči statutárnímu městu Zlín,
 • zodpovídá za správné a včasné rozeslání vyúčtování nákladů a záloh za služby spojené s bydlením za jednotlivé zúčtovací období u bytů, nebytových prostor a garáží domů ve vlastnictví statutárního města Zlína i v SVJ, za včasné vrácení přeplatků z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor,
 • zpracovává rekapitulace ročního vyúčtování (byty, nebytové prostory, přehled volných bytů, náklady, zálohy).
 • v oblasti účetnictví zpracovává veškeré účetní doklady související s chodem oddělení,
 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu provozních výdajů oddělení, sleduje jeho čerpání, navrhuje případná opatření,
 • zajišťuje veškerou agendu týkající se účasti statutárního města Zlína ve společenství vlastníků bytových jednotek (dále jen "SVJ") – zastupování statutárního města Zlína na shromážděních SVJ, měsíční zasílání záloh do fondu oprav a na služby, vedení tabulky pro roční inventuru,
 • vede měsíční zasílání správních odměn správcům SVJ,
 • zaměřuje se na oblast běžné údržby, jmenovitých akcí a investic, na přípravu podkladů pro zhodnocování technického stavu majetku, shromažďování požadavků na opravy a údržbu a kontrolu věcného a finančního plnění plánovaných akcí,
 • zajišťuje přípravu a realizaci veřejných zakázek týkajících se spravovaných nemovitostí, při této činnosti spolupracuje i s ORIA;
 • v oblasti předání a přebírání bytů a nebytových prostor zajišťuje veškerou agendu spojenou s fyzickým i protokolárním převzetím nebo předáním prostoru (přepis medií, zaměření prostorů, průkazy energetické náročnosti, protokoly o výměře atd.),
 • v oblasti předávání podkladů majících vliv na výši nájemného hlásí změny týkající se výměny zařízení bytů, hlásí stavební úpravy, zpracovává podklady pro vyúčtování služeb a zajišťuje a předává zápisy vodoměrů a měřičů tepla,
 • v oblasti zajištění provozu domů informuje nájemníky, realizuje pravidelné předepsané revize a servisní prohlídky a zajišťuje služby spojené s bydlením a provozem domu,
 • při předávání bytů při exekuci zajišťuje vystěhování nájemníka, včetně otevření bytu zámečníkem. Následně provede přefakturace nákladů spojených s exekucí nájemníkovi,
 • spravuje archiv výkresů spravovaných nemovitostí

Záležitosti, které může občan u odboru vyřizovat

 • sousedské spory u pozemků ve vlastnictví města
 • formuláře (tiskopisy):na žádosti (objekty, pozemky), nájmy a podnájmy nebytových prostor a pozemků, výpůjčky pozemků, prodeje, darování a směny pozemků, prodeje a nájmy objektů, bytů, nebytových prostor, zřizování věcných břemen, informace o cenové mapě Zlína

dokumenty ke stažení