Odbor kultury a památkové péče

Korespodenční adresa

budova MMZ
nám.  Míru 12
760 01 Zlín

Sídlo

Odbor kultury a památkové péče
Zarámí 4421
760  01 Zlín

Vedoucí odboru

Ing. Eva Ryndová
tel.: 577 630 322, 777 334 269
e-mail: evaryndova@zlin.eu

 

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bc. Jiří Šrámek
tel.: 577 630 324
e-mail: jirisramek@zlin.eu

Zaměstnaci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Související odkazy

Právní předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 121/2000 Sb., o autorském právu
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
 • souhrnná novela č. 188/2016 Sb., kterou se změny v oblasti provozování hazardních her promítají do dvou desítek dalších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Do působnosti odboru patří tyto OZV města Zlína

 • č. 10/2016, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné doby nočního klidu 
 • č. 33/2004 o kulturních a sportovních podnicích
 • č. 8/2017 o určení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry

Činnosti odboru na úseku samostatné působnosti

 • koordinuje činnost Alternativy – kulturního institutu Zlín, organizační složky města Zlína, administrativně začleněné pod odbor
 • koordinuje ohlašování akcí veřejnosti přístupných dle příslušné OZV
 • zajišťuje základní údržbu budov ve správě odboru (Společenské centrum Díly – Malá scéna, Velké kino, Expozice baťovského bydlení)
 • komplexně zajišťuje provoz Památníku Tomáše Bati a Zlínského klubu 204
 • zajišťuje opravy a restaurování kulturních památek, soch, památníků a uměleckých děl v majetku města Zlína
 • koordinuje, monitoruje, podporuje činnosti dalších subjektů v oblasti kultury
 • spolupracuje s Krajskou knihovnou Františka Bartoše na zajištění provozu obvodních knihoven a poboček na území města
 • spolupracuje na podpoře tvorby audiovizuálních děl na území města (status Filmové město)
 • aktivně působí jako spolupořadatel akcí podporovaných z rozpočtu statutárního města Zlína:
  Zlín film festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín
  pořadatel FILMFEST, s.r.o.
  FEDO - Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů Zlín
  pořadatel Hudební sdružení Zlín, z. s.
  Zlínské besedování - festival tance a muziky
  pořadatel Malenovické podhradí, z. s.

Organizačně a administrativně zajišťuje

 • činnost Kulturní komise RMZ
 • činnost Komise pro spolupráci města a státní památkové péče RMZ
 • činnost Správní rady a Dozorčí rady Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.
 • činnost Správní rady Kulturního fondu statutárního města Zlína a Kulturní fond statutárního města Zlína
 • činnost Správní rady Filmového fondu statutárního města Zlína a Filmový fond statutárního města Zlína
 • činnost Správní rady Fondu na obnovu Památníku Tomáše Bati a Fond na obnovu Památníku Tomáše Bati
 • rozdělování veřejných prostředků z programu MKČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (pro MPZ Zlín)

Činnosti odboru na úseku přenesené působnosti

 • vydávání povolení k umístění herního prostoru dle zákona č. 186/2016 Sb., o o hazardních hrách
 • vydávání rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek ad. k zamýšlené stavební úpravě stavební změně objektů v městské památkové zóně a památkově chráněných objektů dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • evidence válečných hrobů a pietních míst na území obce s rozšířenou působností a související činnost dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

Užitečné odkazy: