Odbor kanceláře primátora

Adresa

budova MMZ
nám. Míru 12
761 40 Zlín

Vedoucí Odboru kanceláře primátora

Mgr. Tomáš Lang
tel.:
577 630 134
fax: 577 630 205
e-mail: tomaslang@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Mgr. Tomáš Lang
tel.: 577 630 134
fax: 577 630 205
e-mail: tomaslang@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 17:00 hodin,

Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru.  

Související odkazy

Právní normy

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 158/1999 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001,
 • obecně závazné vyhlášky (OZV),
 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 85/1990, o právu petičním,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 501 - 522,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Činnosti odboru

 • zajišťuje organizační, informační a koordinační činnost směrem k voleným orgánům - RMZ a ZMZ (jedná se o přípravu materiálů pro jednání RMZ a ZMZ, pořizování zápisů ze zasedání a výpisů usnesení),
 • veřejnosti poskytuje informace o dni, místě konání a programu zasedání ZMZ, výpisy usnesení RMZ a ZMZ , kontakty na členy ZMZ,
 • v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva města a zákonodárných sborů zajišťuje organizačně-technické zabezpečení voleb včetně zpracování volební agendy,
 • zajišťuje výkon funkce pověřeného obecního úřadu dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, zákona č. 152/1994 Sb., a zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,
 • v souvislosti s konáním místního referenda zajišťuje jeho technicko - organizační zabezpečení,
 • v případech osamostatnění městských částí a konání místního referenda koordinuje součinnost s výborem předkladatelů a konání místního referenda, koordinuje kroky k majetkoprávnímu vyrovnání s osamostatňující se obcí a technicko-organizačně vede konání voleb do místního zastupitelstva nově vzniklé obce,
 • vede agendu 30 kanceláří místních částí, týkající se jejich problematiky, v rámci kterých jsou operativně řešeny problémy fungování života v místních částech - doprava, čistota a zeleň, inženýrské sítě, obecní rozhlasy atd.,
 • zajišťuje návštěvy partnerských měst, oficiální návštěvy zástupců jiných států a významných osobností,
 • poskytuje informace týkající se názvosloví a místní orientace (Komise pro názvosloví a místní orientaci),
 • zajišťuje návštěvy jubilantů,
 • zajišťuje oslavy státních svátků a jiných významných dnů, zejména 7. 3., 3. 4., 2. 5., 8. 5., 28. 5., 12. 7., 3. 9., 14. 9., 28. 9., 28. 10., 11. 11., 17. 11.,
 • zajišťuje pietní akt "Památka zesnulých".