Obecně závazné vyhlášky a nařízení SMZ

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je obec primárně zmocněna Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále též v některých speciálních zákonech.

Územní působnost obecně závazných vyhlášek a nařízení obce se vztahuje pouze na území obce, která tyto předpisy vydala (s výjimkou některých typů nařízení, které se na základě zmocnění stanoveného ve speciálních předpisech mohou vztahovat i na území jiných obcí nacházejících se ve správním obvodu obce, které takovéto nařízení vydala).

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce zavazují všechny osoby nacházející se na území příslušné obce, a to bez ohledu na jejich trvalé bydliště či sídlo.

Obecně závazná vyhláška obce je místní právní předpis vydávaný obcí v rámci výkonu její samostatné působnosti, tj. v záležitostech, které si obec řeší sama. Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva obce.

Nařízení obce je místní právní předpis vydávaný obcí v rámci výkonu její přenesené působnosti, tj.  v rámci výkonu státní správy svěřené zákonem obci. Vydávání nařízení obce patří do pravomoci rady obce (výjimkou jsou malé obce kde se rada obce nezřizuje a vydávání nařízení obce zde v důsledku této skutečnosti patří do kompetence zastupitelstva).

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

26. 06. 2020 - 13. 07. 2020 | Daniel Novák, Odbor právní

Nařízení statutárního města Zlína č. 4/2020, kterým se mění nařízení č. 5/2017, kterým se vydává tržní řád

26. 06. 2020 - 13. 07. 2020 | Daniel Novák, Odbor právní

Související odkazy