Naše Bílé Karpaty

o Jedná se o projekt přeshraniční spolupráce, který připravuje a bude realizovat statutární město Zlín ve spolupráci s partnerem projektu – městem Trenčín na základě uzavřené Dohody o spolupráci partnerů. V rámci projektu budou na území Zlínského a Moravskoslezského kraje realizovány společenské a kulturně-vzdělávací aktivity pro seniory ze zlínských a trenčínských klubů seniorů.

o Předpokládaný harmonogram realizace projektu: 07/2020 – 06/2021

o Obecným cílem projektu je vytvoření přeshraničních vazeb mezi seniory i mezi oběma samosprávami. Konkrétním cílem projektu je vytvoření a rozvoj společenských vztahů a přenos zkušeností a informací nejen z oblasti činností klubů jak mezi seniory, tak mezi zástupci města Zlína a Trenčína.

o Statutární město Zlín podalo žádost o podporu do výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v rámci Fondu malých projektů, jehož správcem je Region Bílé Karpaty, Prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ, Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11 b).

o Předpokládá se spolufinancování projektu z EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj) ve výši 50 % - 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, konkrétně cca 16 997 EUR.