Městská obslužná cyklistická stezka, úsek podél náměstí Míru

 

Charakteristika akce: V rámci akce proběhne výstavba stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem v centrální části města Zlína v délce 137 m, o základní šířce 4,3 m. Stavba je řešena v místě stávajícího chodníku, který intenzivně a neorganizovaně využívají cyklisti. Akce vychází z koncepce Zlín - řešení cyklistické dopravy. Na obou koncích řešeného úseku bude ještě v roce 2014 navazovat výstavba dalších úseků. Stavba bude splňovat požadavky na bezbariérové užívání osobami s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.

Obecným cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a atraktivity cyklistické dopravy ve Zlínské aglomeraci. Specifickým cílem je zpřístupnění centrální části města cyklistům po bezpečné a efektivní infrastruktuře a jejich odklonění z frekventované silnice I/49.

Harmonogram realizace: 10/2014 - 5/2015

Předpokládané celkové náklady: 7 322 000 Kč*
Schválený příspěvek SFDI: 1 257 000 Kč

 * V částce jsou zahrnuty náklady rekonstrukce prostranství po obou stranách komunikace v řešeném úseku. Dotačně je projekt rozdělen, jižní část je řešena v rámci projektu "Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 2. část"

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Habuda, projektový manažer
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel: 577 630 166, email: martinhabuda@zlin.eu