Kanalizace Velíková

Projekt vybudování kanalizace v místní části Velíková, bez vybudování čističky odpadních vod, s napojením na čističku odpadních vod v místní části Malenovice. Předmětem díla je výstavba nových kanalizačních splaškových stok a s nimi souvisejících stokových objektů, dále rekonstrukce stávající kanalizace v místní části Velíková včetně propojení na stokovou síť v místní části Štípa, která dále pokračuje do Zlína na hlavní sběrač vedoucí na centrální čistírnu odpadních vod v Malenovicích.

Výstupem projektu je celková délka kanalizace 5 380,4 m.

Evidenční číslo projektu 129D303002106.

Dotační titul 12930 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

Celkové náklady projektu:
Dotace byla stanovena ve výši 55% z celkových maximálních uznatelných nákladů.
Celkové náklady projektu Kč 30 511 620,14.

Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou v červnu 2019.

Fotogalerie:

Kanalizace Velíková Kanalizace Velíková Kanalizace Velíková Kanalizace Velíková Čerpací stanice ČS1 ul. Dolní konec Čerpací stanice ČS2 ul. Ostratská Gravitační stoka se šachtami  ul. Horní konec Šachta výtlaku kanalizace směr Štípa 2