Integrovaný plán rozvoje města (r. 2006)

Firma MEPCO (společný podnik českého a holandského svazu měst a obcí) připravila v součinnosti s oddělením koncepcí Magistrátu města Zlína Integrovaný plán rozvoje statutárního města Zlína na období 2007 - 2013 (dále IPR). Tento plán byl dne 12. 10. 2006 schválen Zastupitelstvem města Zlína.

Rozvojové cíle města pro uvedené období jsou orientovány na  zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity města v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel, zachování Zlína jako města vyspělých technologií, jako zeleného údolí s kvalitním prostředím pro život obyvatel.

Dosažení těchto cílů bude naplněno třemi dílčími pilíři plánu, mezi něž patří "Kvalita života", "Ekonomický rozvoj" a "Kvalita prostředí". O tyto tři pilíře se dále opírá 5 hlavních priorit rozvojových záměrů města, a to priorita Regenerace, priorita Podnikání a znalostní ekonomika, priorita Lidské zdroje, priorita Infrastruktura a priorita Cestovní ruch.

Co jednotlivé priority zahrnují?

 • Priorita Regenerace  má za cíl úpravu podmínek vytvářených pro soukromý sektor tak, aby byly podpořeny revitalizační aktivity s důrazem na tvorbu nových ekonomických aktivit s vysokou přidanou hodnotou a s důrazem na podporu rozvoje aktivit, jež udrží a přilákají vysokoškolsky vzdělané pracovníky do města.
  Projekty této priority lze financovat v rámci Regionálního operačního programu (ROP), eventuelně Integrovaného operačního programu (IOP).
 • Priorita Podnikání a znalostní ekonomika je zaměřena na druhý pilíř strategie tj. na Ekonomický rozvoj. Cílem je začlenit Průmyslový areál (Baťův areál, Svit) do plnohodnotné součásti města zaměřené na podporu podnikání, inovací, služeb, vzdělávání, kultury a sportu. Druhým cílem je dobudovat Vědeckotechnický park na bázi úzkého partnerství s Univerzitou Tomáše Bati (UTB), podnikatelskou sférou, Zlínským krajem. Základem pro rozvoj této priority je nedávno dokončený projekt Podnikatelského inovačního centra a činnost Technologického inovačního centra Zlín.
  Bude možné ji financovat z ROP, IOP a Operačního programu Podnikání a Inovace eventuelně OP Věda a Výzkum.
 • Priorita Lidské zdroje podporuje první dva pilíře strategie. Cílem je růst kvalifikované pracovní síly, zejména pro stabilizaci a rozvoj malého a středního podnikání a podpora spokojeného života obyvatel města a regionu zaměřením na vzdělávání.
  Zdrojem financování bude OP Vzdělávání a OP Zaměstnanost, stavební investice pak z ROP/IOP, zdrojem také může být OP Věda a výzkum.
 • Priorita Infrastruktura je zaměřena na pilíř Kvalita prostředí. Cílem je rozšíření a současně zvýšení technické úrovně infrastruktury a s tím související zlepšení podmínek k životu obyvatel. Priorita přispívá k prvním dvěma pilířům strategie, cílem je rozšíření nabídky a zvýšení kvality služeb a infrastruktury využívaných návštěvníky a místními lidmi, podpora nových turistických atrakcí a zvýšení propagace města (ve spolupráci s partnery).
  Bude financovaná z OP Doprava a OP Životní prostředí, částečně z ROP/IOP.
 • Priorita Cestovní ruch přispívá k prvním dvěma pilířům strategie, cílem je rozšíření nabídky a zvýšení kvality služeb a infrastruktury využívaných návštěvníky a místními lidmi, podpora nových turistických atrakcí a zvýšení propagace města (ve spolupráci s partnery).
  Priorita bude financovaná z ROP/IOP.

Jak IPR realizovat

Jednou z klíčových částí tohoto dokumentu je popis způsobu práce s EU fondy na úrovni města, implementační struktura umožňující absorpci strukturálních fondů městem.

Město má již zkušenosti s praktickým využíváním prostředků EU. Doposud bylo úspěšným žadatelem o získání dotace z EU nebo partnerem v řadě projektů, např.: Podnikatelské inovační centrum Zlín, Létání bez Hranic, Výchovné působení v rodinách II., Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování, Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlíně, Luhačovicích a v regionu Zlínsko,  Moravská jantarová stezka a další.

Hodnocení a výběr projektů musí vycházet ze skutečnosti, že finanční a personální zdroje města jsou a budou limitovány. Proto je potřebné z předkládaných projektů vybírat takové, které:

 • naplňují rozvojové priority města a mají přímou vazbu na některé ze schválených opatření;
 • jsou financovatelné z externích zdrojů, tj. splňují formální i věcné podmínky pro využití zdrojů  strukturálních fondů Evropské unie, případně i jiných dotačních titulů;
 • jsou financovatelné ze zdrojů města, tj. jsou (nebo budou) k dispozici vlastní rozpočtové prostředky na nezbytné spolufinancování;
 • prošly úspěšně závazným procesem posouzení a přípravy, který je stanoven  implementačním strukturou a obstály.

Vlastní zpracování tohoto dokumentu je důležitým začátkem, ale nikoliv hlavním kriteriem úspěšnosti. Aplikace integrovaného plánu rozvoje města je závislá na schopnosti dostatečně rozpracovat přijatou strategii do konkrétních realizačních úkolů a stanovit procesy průběžné kontroly a aktualizace.

Kontakt:

Ing. Marie Cepková
vedoucí oddělení koordinace projektů
tel.: 577 630 267
e-mail: mariecepkova@zlin.eu

Integrovaný plán rozvoje města (r. 2006)