Integrovaný plán rozvoje města pro období 2008 - 2015 (projekt v udržitelnosti)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ZLÍNA "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín":

Integrovaný plán rozvoje města Zlína "Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín" (IPRM) je strategický dokument, který je zpracován v souladu s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci strategických dokumentů statutárního města Zlína, ale rovněž s prioritami vyšších územních celků, které pro město Zlín vzhledem k potřebám IPRM představují Zlínský kraj, NUTS II Střední Morava a Česká republika. Základním podkladovým materiálem pro formulování strategie IPRM se staly dokumenty strategického plánu rozvoje města Zlína - Zastupitelstvem města Zlína schválená generální vize budoucího rozvoje města "Zlín je plnohodnotné evropské město" a aktuální strategický dokument Integrovaný plán rozvoje statutárního města Zlína, schválený zastupitelstvem v roce 2006, který určuje vizi města a globální cíle rozvoje města z komplexního pohledu.

IPRM byl zpracován v souladu s pravidly Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (ROP). V září 2008 po schválení Zastupitelstvem města Zlína byl dokument IPRM předložen s žádostí o finanční podporu z uvedeného dotačního titulu a v prosinci 2008 byl schválen k realizaci Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (řídící orgán ROP). Na realizaci projektů, které přispějí k naplnění strategie IPRM má tak město Zlín možnost čerpat z ROP finanční dotaci do výše 18 mil. EUR.

Realizace IPRM byla ukončena k 31. 12. 2015.

STRATEGIE IPRM:

IPRM je zónově zaměřený a jeho strategie obsahuje dva specifické cíle, v rámci kterých jsou nastavena podporovaná opatření a aktivity. Omezený rozsah opatření umožňuje koncentrovat podporu z ROP do několika aktivit, které budou mít pozitivní dopad nejen pro obyvatele města, ale také pro návštěvníky, podnikatele, investory a další.

VYMEZENÍ ZÓNY:

Zóna "Společensko-kulturní a vzdělávací centrum" je územím blízkým centru města s velkým potenciálem pro rozvoj města jako celku. Území je charakteristické vysokou koncentrací vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit včetně zázemí a infrastruktury. Zóna byla vymezena na základě provedené socioekonomické analýzy města a následné SWOT analýzy jako území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový efekt finanční podpory ze strukturálních fondů EU může být využit ke zvýšení konkurenceschopnosti zóny a tím i celého města.

Vymezení zóny IPRM

Kontakt:

Ing. Marie Cepková
manažerka IPRM
Magistrát města Zlína
nám. Míru 12
761 40 Zlín
tel.: 577 630 267
e-mail: mariecepkova@zlin.eu 

Odkaz:

Region soudržnosti Střední Morava  www.rr-strednimorava.cz